De gemeenteraad:

In een korte tijdspanne verzamelde actiegroep 'Stekene Verkocht' vlot 343 (x3) handtekeningen om agendapunten m.b.t. de problematiek van permanente bewoning in de weekendverblijven op de gemeenteraad te plaatsen. Nadien ontving Stekene Verkocht nog vele aanvragen van Stekense inwoners om hier ook voor te mogen tekenen. We hadden slechts 300 handtekeningen nodig (per agendapunt) en contacteren u graag voor een volgende actie. Wij danken alvast alle ondertekenaars voor hun engagement. Uit de vele positieve reacties blijkt duidelijk dat we een bekommernis vertolken die sterk leeft bij de Stekense bevolking en tot ver daarbuiten.
Onderstaande drie agendapunten worden besproken op de gemeenteraad van dinsdag 27 mei 2008.
Het geschikte moment om uit eerste bron te vernemen hoe onze beleidsmensen op ons verzoek reageren. Tevens toont u door uw aanwezigheid dat we de zaak ernstig nemen. De gemeenteraad start om 20 u. We hopen dat u er bij zal zijn. Kan u er niet bij zijn, via de pers en onze website zal u ongetwijfeld verder kunnen vernemen hoe het dossier evolueert.
'Stekene Verkocht' zal verder blijven ijveren om het landelijk karakter in de Stekense recreatiezones te behouden.

Tot op de gemeenteraad!

mvg,
Actiegroep 'Stekene Verkocht' 16 mei 2008

Uit de krant "Het Nieuwsblad" van 28/04/2008:

Burgers zetten weekendverblijven op agenda gemeenteraad

STEKENE - De actiegroep 'Stekene Verkocht' heeft driehonderd verzoekschriften verzameld om het thema van de weekendverblijven op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. In Stekene is het voor het eerst dat burgers een punt op de agenda plaatsen. Dat kunnen ze op basis van het nieuwe gemeentedecreet. Eerder gebeurde dat in het Waasland al in Zwijndrecht.

De actiegroep 'Stekene Verkocht' is gekant tegen de regularisatie van weekendverblijven en liet dit al blijken tijdens een marktactie. Tegelijk pleit de groep voor meer sociale huisvesting. De kans bestaat dat de agendapunten nog deze maand op de gemeenteraad worden besproken. (sl) > lees dit artikel op de website van "Het Nieuwsblad" ...

Onze voorgedragen agendapunten ter bespreking op de gemeenteraad:

Agendapunt 1:  bestemming van weekendgronden.

Wij vragen ter stemming:
De gemeente Stekene wenst geen bestemmingswijziging van officieel erkende recreatie zone naar bouwzone (of aanverwante) en wenst geen blijvend en definitieve woonrecht toe te kennen aan de bewoners van weekendhuizen, gelegen in de officieel erkende recreatiezones.
Zowel in haar adviserende bevoegdheid  (o.a. naar de provincie en Vlaamse overheid toe) als in haar regelgevende bevoegdheid zal ze dit standpunt waar maken.
Bij recreatief gebruik van gronden die hier niet toe bestemd zijn (de zgn illegale weekendverblijven) zal de gemeente alles in het werk stellen om deze gronden terug in haar oorspronkelijke bestemming te brengen.

Toelichting:
We wensen dit agendapunt nu naar voor te brengen omdat we een bijdrage en aanzet willen leveren tot een visievorming van de gemeente m.b.t. de geschetste problematiek. Een degelijke visievorming is een noodzakelijke voorbereiding in de rol die de gemeente verder zal spelen in het proces van communicatieve planning en besluitvorming met de hogere overheden. Tevens kan de provincie en Vlaamse overheid in het uitwerken van hun voorstellen hiermede nu al rekening houden.

Het weigeren van een definitief en blijvend woonrecht geeft ruimte om sociaal aanvaardbare oplossingen te vinden binnen een duidelijk afgebakend tijdskader.

Motivatie:
We dienen dit agendapunt in omdat we de natuur, de bossen en het landelijk karakter van Stekene willen behouden. Bij een bestemmingswijziging of verlenen van definitief woonrecht in de recreatiezones zal de druk op het landelijk karakter van Stekene sterk toenemen. Het groen dat je nu nog aantreft in weekendzones, zal onherroepelijk verdwijnen. De waarde van de grond zal spectaculair stijgen en de percelen zullen daardoor kleiner worden. 
Het advies van de Stekense milieuraad (22/01/08) geeft dezelfde bekommernis weer. Het advies luidt immers: ‘geen permanente bewoning in weekendhuizen’

De zgn ‘illegale weekendverblijven’ zijn vaak versnipperd en horen niet thuis in het landschap. Daarom pleiten we voor een terugbrengen naar de oorspronkelijke bestemming.

We wensen dat weekendverblijven hun oorspronkelijke bestemming blijven  behouden. De recreant die een weekendhuisje kocht om te genieten van de oase van groen en rust dreigt wakker te worden in een woonverkaveling. Voor alle duidelijkheid:  De indieners hebben dus geen probleem met de échte recreanten in een weekendverblijf!
We wensen rechtszekerheid. Het ruimtelijk structuurplan van Stekene moet een duidelijk kader bieden waar iedereen zich aan heeft te houden Het wijzigen van bestemmingen, na de opmaak van het ruimtelijk structuurplan, brengt onduidelijkheid, speculatie en winstbejag teweeg en creëert rechtsonzekerheid..  Als men de wet aan de overtreders aanpast geeft men een verkeerd signaal, want de rechtszekerheid wordt ondermijnd. Tevens krijgen we hier een sociale ongelijkheid. De rijkere bewoners en speculanten zullen met een glimlach de administratieve boete of meerwaarde betalen, de sociaal zwakkeren kunnen dit niet en blijven geïsoleerd met hun probleem achter.
Als men weekendzones zal regulariseren tot woonzone stijgt de druk op de resterende open ruimte en andere bestemmingszones. Het delicate evenwicht, vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan wordt grondig verstoord.

Tenslotte is er het billijkheidprincipe. Terwijl de brave burger die zich aan de wet houdt, een peperdure maar legale bouwgrond koopt krijgt de overtreder een goedkopere en vaak mooiere bouwgrond in de schoot geworpen.

Agendapunt 2:  verjaring bouwovertredingen in weekendzones voorkomen

Wij vragen ter stemming:
De gemeente Stekene zal alle nodige juridische stappen ondernemen om te voorkomen dat bouwovertredingen in weekendzones  verjaren.
Bijkomende vraag:

Welke stappen zal de gemeente ondernemen om dit te verwezenlijken?

Motivatie:
Een verjaring van bouwovertredingen in weekendzones maakt het dossier nog moeilijker en complexer. Tevens zou dit het summum van rechtsonzekerheid inhouden. De gemeente moet er dus alles aan doen om een verjaring van bouwovertredingen te voorkomen.
Wij verwijzen hierbij naar de resolutie van het Vlaams Parlement m.b.t de problematiek van de weekendverblijven van 15 januari 2003:

zolang de Vlaamse regering de planologische voorstellen van de gemeente niet heeft aanvaard,
worden de inbreuken in verband met de illegale weekendverblijven vastgesteld in
processen-verbaal.
Voor de clusters in de gemeenten, die zich effectief tot het opmaken van een inventaris bereid hebben verklaard, wordt aan de administratie opdracht gegeven, zowel op het ogenblik van het overmaken van de herstelvordering aan het parket als op het ogenblik van het uitvoeren van de definitieve gerechtelijke uitspraak, om iedere verdere procedure op te schorten tot de planologische uitspraak binnen het vooropgestelde tijdspad bekend is, voorzover dit niet leidt tot het verval van de strafvordering alsook zijn burgerlijke gevolgen of tot het verval van de uitvoering van de definitieve gerechtelijke uitspraak.

Tevens verwijzen we naar de uitspraak van Minister Dirk Van Mechelen in het parlementair debat van maart 2007:
Inbreuken in verband met weekendverblijven worden onverminderd vastgesteld in processen-verbaal, waardoor tegelijkertijd de verjaring van de strafvordering kan worden gestuit.

Agendapunt 3: meer sociale huurwoningen

Wij vragen ter stemming:
De gemeente neemt krachtdadige initiatieven om het aanbod van sociale huurwoningen te verhogen.
Bijkomende vraag:
Welke initiatieven zal de gemeente ontwikkelen?

Motivatie:
In een scenario tot aanpak van de weekendverblijven is een sociaal luik meer dan nodig. Niet enkel speculanten en welgestelden trekken de kaart van de weekendgronden, met als reden het wonen in een oase van rust en groen. In eerste instantie waren het mensen met beperkte financiële middelen die hun toevlucht zochten in een weekendverblijf. Het gaat dan meestal om bouwvallige chalets, zonder of met beperkt basiscomfort en soms zelfs zonder nutsvoorzieningen. Ook voor deze mensen dient een oplossing uitgewerkt te worden.
Als zij hun weekendhuis willen verlaten, zal het moeilijk gaan op de private huurmarkt, als gevolg van hoge huurprijzen en een beperkt inkomen.
De gemeente heeft onlangs een sociaal beleidsplan goedgekeurd. Hierin staat bovendien een luik omtrent huisvesting. Bovenstaande in acht genomen, hadden we toch verwacht dat dit luik extra in de verf zou gezet worden en dat hiervoor een extra inspanning zou gedaan worden, zowel financieel als naar beleidskeuzes.
Het aanbod aan sociale huurwoningen op het grondgebied van Stekene is laag, zelfs lager dan in de ons omringende gemeenten, zo lezen we in het sociaal beleidsplan.
Wanneer je er één idee uithaalt, met name het opleggen van een percentage sociale huurwoningen bij elke verkavelingsaanvraag, dan lijkt dit toch niet zo moeilijk. Het kost geen geld en iedereen heeft er baat bij. Heel wat gemeenten gebruiken dit idee al jaren, bv. Sint-Niklaas, en met succes.

Antwoord van het schepencollege

BESLUITENLIJST - Gemeenteraad van 27 mei 2008
OPENBARE VERGADERING
28. Ruimtelijke ordening&stedenbouw / Behandeling voorstellen van burgers -
Bestemming van weekendgronden
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 en 200bis t.e.m. 200quinquies;
Overwegende dat het gemeentebestuur op 21 april 2008 volgend verzoekschrift van burgers ontving:

“Agendapunt : bestemming van weekendgronden"...

> KLIK HIER om het agendapunt te tonen/verbergen

Wij vragen ter stemming:
De gemeente Stekene wenst geen bestemmingswijziging van officieel erkende recreatie zone naar bouwzone (of aanverwante) en wenst geen blijvend en definitieve woonrecht toe te kennen aan de bewoners van weekendhuizen, gelegen in de officieel erkende recreatiezone.
Zowel in haar adviserende bevoegdheid (o.a. naar de provincie en Vlaamse overheid toe) als in haar regelgevende bevoegdheid zal ze dit standpunt waar maken. Bij recreatief gebruik van gronden die hier niet toe bestemd zijn (de zgn illegale weekendverblijven) zal de gemeente alles in het werk stellen om deze gronden terug in haar oorspronkelijken bestemming te brengen.
Toelichting:
We wensen dit agendapunt nu naar voor te brengen omdat we een bijdrage en aanzet willen leveren tot een visievorming van de gemeente m.b.t. de geschetste problematiek. Een degelijke visievorming is een noodzakelijke voorbereiding in de rol die de gemeente verder zal spelen in het proces van communicatiever planning en besluitvorming met de hogere overheden. Tevens kan de provincie en Vlaamse overheid in het uitwerken van hun voorstellen hiermede nu al rekening houden.
Het weigeren van een definitief en blijvend woonrecht geeft ruimte om sociaal aanvaardbare oplossingen te vinden binnen een duidelijk afgebakend tijdskader.
Motivatie:
We dienen dit agendapunt in omdat we de natuur, de bossen en het landelijk karakter van Stekene willen behouden. Bij een bestemmingswijziging of verlenen van definitief woonrecht in de recreatiezones zal de druk op het landelijk karakter van Stekene sterk toenemen. Het groen dat je nu nog aantreft in weekendzones, zal onherroepelijk verdwijnen. De waarde van de grond zal spectaculair stijgen en de percelen zullen daardoor kleiner worden.
Het advies van de Stekense milieuraad (22/01/08) geeft dezelfde bekommernis weer. Het advies luidt immers: ‘geen permanente bewoning in weekendhuizen’. De zgn. ‘illegale weekendverblijven’ zijn vaak versnipperd en horen niet thuis in het landschap. Daarom pleiten we voor een terugbrengen naar de oorspronkelijke bestemming.
We wensen dat weekendverblijven hun oorspronkelijke bestemming blijven behouden. De recreant die een weekendhuisje kocht om te genieten van de oasen van groen en rust dreigt wakker te worden in een woonverkaveling. Voor alle duidelijkheid: De indieners hebben dus geen probleem met de échte recreanten in een weekendverblijf! We wensen rechtszekerheid. Het ruimtelijk structuurplan van Stekene moet een duidelijk kader bieden waar iedereen zich aan heeft te houden. Het wijzigen van bestemmingen, na de opmaak van het ruimtelijk structuurplan, brengt onduidelijkheid, speculatie en winstbejag teweeg en creëert rechtsonzekerheid… Als men de wet aan de overtreders aanpast geeft men een verkeerd signaal, want de rechtszekerheid wordt ondermijnd. Tevens krijgen we hier een sociale ongelijkheid. De rijkere bewoners en speculanten zullen met een glimlach de administratieve boete of meerwaarde betalen, de sociaal zwakkeren kunnen dit niet en blijven geïsoleerd met hun problemen achter. Als men weekendzones zal regulariseren tot woonzone stijgt de druk op de resterende open ruimte en andere bestemmingszones. Het delicate evenwicht, vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan wordt grondig verstoord.
Tenslotte is er het billijkheidprincipe. Terwijl de brave burger die zich aan de wet houdt, een peperdure maar legale bouwgrond koopt krijgt de overtreder een goedkopere en vaak mooiere bouwgrond in de schoot geworpen.”


Gelet op het collegebesluit van 28 april 2008 waarbij het kennis heeft genomen van het verzoekschrift en heeft vastgesteld dat aan de voorwaarden, zoals bepaald in artikel 200ter van het gemeentedecreet, werden voldaan, zijnde :
- het verzoek moet worden gesteund door ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar
- het verzoek wordt ingediend met een formulier, dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt
- de formulieren vermelden naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft
Gelet op de uitnodiging aan de heer Eric Vandaele van 16 mei 2008 om aanwezig te zijn op de gemeenteraad;
Gelet op de toelichting van de heer Johan Weyn namens “Stekene Verkocht”;
Gelet op het ontwerpantwoord van het college van burgemeester en schepenen, overgemaakt ter zitting aan de raadsleden;
Overwegende dat raadslid Jan Van Remoortel (GPS-fractie) weigert deel te nemen aan de stemming om reden dat niet het voorstel van de verzoeker wordt voorgelegd ter stemming maar wel het ontwerpantwoord van het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de weigering om deel te nemen aan de stemming als onthouding wordt aanzien;
Besluit
- Vast te stellen dat het in het verzoekschrift opgenomen agendapunt valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.
- Volgend gemotiveerd antwoord goed te keuren :
“1. BELEIDSPLANNEN
Op 26 april 2005 stelde de gemeenteraad het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan definitief vast. Op 8 september 2005 werd het goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.
Op pagina 57 e.v. van het richtinggevend deel vinden we het volgende:
6.5.7 Gedifferentieerde aanpak van de weekendverblijven
Gezien de ruimtelijke spreiding van de clusters met weekendverblijven is de kans reëel dat de gemeente geen bindende uitspraken kan en mag doen m.b.t. de gewenste ontwikkeling ervan. De volgende visie dient derhalve geïnterpreteerd te worden als suggestie aan de hogere overheid. Hierbij wordt de term “weekendverblijf” gehanteerd voor elk type verblijf dat werd opgericht (en vergund) als een tijdelijke verblijfplaats en ook als dusdanig gebruikt wordt.
Algemene principes
Op korte termijn moeten acties ondernomen worden tegen de verkrotting en - van sommige - het totaal verval van weekendverblijven zoals bvb. opruiming stimuleren met terugbetaling van laatst betaalde belasting en/of opruiming onder dreiging van opruiming door de gemeente op kosten van de eigenaar. Inzake de problematiek van de permanente bewoning van weekendverblijven streeft de gemeente ernaar dit ruimtelijk fenomeen stelselmatig af te bouwen en deelt zij hiermee de visie van de Vlaamse regering. Zij wordt hierin echter verhinderd zolang zij onderworpen blijft aan de inschrijvingsplicht die vanuit federale overheid wordt opgelegd.
De gemeente wenst uit deze impasse te geraken en is vragende partij om deze problematiek aan te kaarten tijdens een bilateraal overleg tussen Vlaamse en federale overheid. Daarnaast kan door een consequent opvolgingsbeleid de problematiek van het permanent bewonen van weekendverblijven ontmoedigd worden.
Ontwikkelingsmogelijkheden voor geïsoleerde weekendverblijven
Het bouwen van nieuwe weekendverblijven of de regularisatie van niet-vergunde geïsoleerde weekendverblijven is niet toegelaten. Voor bestaande vergunde weekendverblijven is enkel instandhouding mogelijk, geen uitbreiding. Herbouw van vergunde weekendverblijven kan enkel bij vernieling door heirkracht (storm, brand,
overstroming).
Inzake niet-vergunde weekendverblijven wordt op korte termijn (<5j.) actief opgetreden in de ruimtelijk kwetsbare gebieden. Voor de overige niet-vergunde weekendverblijven wordt het principe van het ‘uitdovend gebruiksrecht’ ingevoerd; zijnde dat enkel de huidige eigenaars hun weekendverblijf kunnen in stand houden. Bij overlijden kan het niet nagelaten worden, noch kan het worden verkocht.
Ongeveer 7% van de weekendverblijven zou onder deze regeling vallen.

Ontwikkelingsmogelijkheden voor clusters:

De ontwikkelingsmogelijkheden voor de weekendverblijven die deel uitmaken van een cluster kunnen, afhankelijk van hun ruimtelijke en juridische situatie, teruggebracht worden in drie grote categorieën. Categorie 1 - Weekendverblijven in specifiek voor weekendverblijven goedgekeurde verkavelingen
Om een halt toe te roepen aan de groei van riante weekendverblijven met villa-allures, worden alle verkavelingen vervangen door een sectoraal RUP (op initiatief van de hogere overheid) waarbij volgende doelstellingen worden opgenomen:
• Bouw van nieuwe weekendverblijven kan enkel indien de gezamenlijke vloeroppervlakte (som van alle verdiepingen) beperkt blijft tot 60 m² (+ 20 m² open terras)
• Behoud van bestaande vergunde weekendverblijven kan onder de huidige vorm (zowel wat betreft oppervlakte als volume), doch er is geen verdere uitbreiding meer mogelijk. In geval van herbouw (ook bij vernieling door storm of brand) gelden de normen voor nieuwbouw.
• Bestaande niet-vergunde weekendverblijven kunnen geregulariseerd worden, mits reductie van de oppervlakte tot de normen voor nieuwbouw. Voor de weekendverblijven die niet geregulariseerd worden, nemen de gemeente en de hogere overheid stappen om het gebied in zijn oorspronkelijke staat te herstellen analoog met het beleid voor de geïsoleerde weekendverblijven. Ongeveer 73% van de weekendverblijven zou onder deze regeling vallen.
Categorie 2 – Weekendverblijven in zones voor verblijfsrecreatie volgens het gewestplan, maar buiten verkavelingen
De bevoegde overheid stelt een algemene bouwverordening op voor weekendverblijven gelegen in recreatiegebied. Bouw van nieuwe weekendverblijven kan enkel indien voldaan wordt aan de normen van deze verordening.
Voor bestaande vergunde weekendverblijven blijft instandhouding mogelijk onder de huidige vorm (zowel oppervlakte als volume), doch er is geen uitbreiding meer mogelijk indien hierdoor de norm voor nieuwbouw overschreden wordt.
Bestaande niet-vergunde weekendverblijven kunnen geregulariseerd worden, mits reductie van de oppervlakte tot de normen opgelegd door de algemene verordening. Voor de weekendverblijven die niet geregulariseerd worden, nemen de gemeente en de hogere overheid stappen om het gebied in zijn oorspronkelijke staat te herstellen analoog met het beleid voor de geïsoleerde weekendverblijven. Ongeveer 18% van de weekendverblijven zou onder deze regeling vallen.
Categorie 3 – Weekendverblijven buiten de zones voor verblijfrecreatie volgens het gewestplan
Het bouwen van nieuwe weekendverblijven is niet toegelaten.
Voor bestaande vergunde weekendverblijven is enkel instandhouding mogelijk, geen
uitbreiding.
Herbouw kan enkel bij vernieling door heirkracht (storm of brand).
De regularisatie van niet-vergunde verblijven is enkel toegelaten nadat de betrokken
cluster een herbestemming heeft gekregen.
Een bestemmingswijziging kan enkel onderzocht worden voor clusters gelegen in L2-, L3/4- of L5-gebied en mits cumulatief te voldoen aan de volgende criteria:
- de cluster moet direct aansluiten op een bestaande verkaveling voor weekendverblijven,
op een recreatiezone of op woongebied;
- het aantal verblijven gelegen binnen de verblijfsrecreatieve zone waar op aangesloten wordt, is groter dan het aantal verblijven buiten de zone;
- elke potentiële zone moet lokaal afgewogen worden tegenover de huidige biologische waarde en de landbouwgeschiktheid van de ondergrond.
Voor clusters in een ander type gebied is een bestemmingswijziging ongewenst. Voor de weekendverblijven die geen herbestemming krijgen, nemen de gemeente en de hogere overheid stappen om het gebied in zijn oorspronkelijke staat te herstellen analoog met het beleid voor de geïsoleerde weekendverblijven.
Maximum 2% van de weekendverblijven zou onder deze laatste categorie vallen, waarbij vermoedelijk geen enkel in aanmerking komt voor een herbestemming.
Opmerking: De bovenvermelde visie geeft enkel de grote principes weer en mag zeker niet onverkort toegepast worden. Bij de verdere uitwerking van de visie dient steeds een fijnstelling te gebeuren op basis van de plaatselijke situatie (bvb. bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan).”
Op pagina 8 van het bindend deel lezen we het volgende:
31. De problematiek inzake permanente bewoning van weekendverblijven aankaarten bij de federale, gewestelijke en provinciale overheid.
Beleidsplan Problematiek Weekendverblijven van Minister Dirk Van Mechelen (parlementair stuk 1266, zitting 2001-2002)
In dit beleidsplan werd een stappenplan voor een planningsgerichte aanpak van de problematiek van de weekendverblijven opgenomen.
Stap 1: Inventaris (door de gemeente)
Stap 2: Afweging vanuit elementen van Vlaams niveau (door de Vlaamse overheid)
Stap 3: Uitwerking visie, ruimtelijke afweging en voorstel van ontwikkelingsperspectief (door de provincie)
Stap 4: Opmaak van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (door de provincie)
2. COLLEGEBESLUITEN
Op 14 april 1997 beslist het college van burgemeester en schepenen het volgende:
“Artikel 1
Geen enkele aanvraag tot inschrijving op het adres van een weekendverblijf meer te aanvaarden.
Artikel 2
Slechts één uitzondering toe te staan, nl. een inschrijving in functie van een gezinshereniging.”
Op 16 februari 2004 stelde het college van burgemeester en schepenen de clusters van weekendverblijven vast.
3. ADVIEZEN GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN
Op 22 januari 2008 neemt de milieuraad volgend standpunt in over de weekendverblijven:
“Permanente bewoning moet gestopt worden en wie er nu woont, moet een andere vaste verblijfplaats zoeken. De vergadering stelt voor om een bouwstop voor weekendverblijven in te voeren tot een definitieve oplossing bekend is.”
4. PILOOTPROJECT i.s.m. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Dit pilootproject kadert binnen bindende bepaling 31. uit het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (zie hoger).
Volgende persberichten verschenen hierover:
Persbericht van de gemeente Stekene van 11 mei 2007:
“Het gemeentebestuur van Stekene is reeds geruime tijd bezig met een studie over de weekendverblijven, inclusief de problematiek van de permanente bewoning. Naar aanleiding van een bezoek van de Gouverneur heeft de provincie Oost-Vlaanderen besloten Stekene als pilootproject te nemen. Er werd samen hard gewerkt, vooral aan een inventarisatie van de feitelijke toestand.
Nu is de tijd rijp om het gesprek verder te voeren met de 3 overheden: Vlaams Gewest, provincie en gemeente.
We willen ten zeerste benadrukken dat een oplossing niet noodzakelijk inhoudt dat alles geregulariseerd wordt. Alles dient te worden getoetst aan de bestaande wetgeving op vlak van ruimtelijke ordening en aan aanverwante wetgevingen. Het tot nu toe gevoerde beleid van de gemeente Stekene zal niet gewijzigd worden zolang er geen consensus bestaat tussen de 3 overheden.”
Persbericht provincie Oost-Vlaanderen van 15 juni 2007:
“Al geruime tijd wordt overlegd tussen de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente Stekene rondom de problematiek van de weekendverblijven. Er bestaat hierbij een consensus over een kader van aanpak.
In de eerste plaats wordt hierbij gesteld dat geen planologische oplossingen zullen geboden worden voor illegale weekendverblijven, gelegen buiten de zones voor verblijfsrecreatie Voor deze verblijven kan het handhavingsbeleid toegepast worden volgens de bepalingen van het decreet op de ruimtelijke ordening.
Voor de overige weekendverblijven en meer in het algemeen voor alle zones voor verblijfsrecreatie binnen de gemeente Stekene worden 4 mogelijkheden naar voor geschoven: zone voor wonen, zone voor recreatief verblijf, zonevreemdheid en zone voor camping of bungalowpark.
Binnen een zone voor wonen kunnen daarbij dezelfde mogelijkheden worden geboden als in woongebied. De zones voor recreatief verblijf laten een permanent verblijf toe, maar met bouwbeperkingen zoals beperkingen op de grootte van de verblijven, bepalingen rondom de perceelsoppervlaktes en dergelijke meer. De mogelijkheid zonevreemdheid bestaat erin dat de weekendverblijven door een herbestemming binnen een open ruimtebestemming zoals groengebied, bosgebied, agrarisch gebied, of gelijkwaardig komen te liggen. Binnen deze mogelijkheid kunnen eventueel naast de herbestemming op zich bijkomende uitdovingsmaatregelen op korte of lange termijn worden opgelegd.
Een herbestemming naar een specifieke zone voor camping en bungalowpark kan gebeuren voor momenteel toeristisch uitgebate campings en bungalowparken, die vergunningsplichtig zijn op basis van het decreet houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven.
Na verdere toetsing aan de wetgeving op de ruimtelijke ordening en aanverwante wetgevingen zal dit kader op objectieve gronden door de provincie verder worden ingevuld en uitgewerkt, in samenspraak met de gemeente Stekene en het Vlaams Gewest.
Om de consensus bovendien verder uit te breiden naar het Vlaams Gewest toe, en overeenstemming te bereiken over een aantal knelpunten en onduidelijkheden, wordt op korte termijn een onderhoud voorzien met de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening. Tenslotte dient beklemtoond te worden dat een oplossing voor de problematiek van de weekendverblijven niet noodzakelijk een volledige regularisatie van de weekendverblijven betekent. Er kunnen hierover geen valse verwachtingen worden gecreëerd. Zolang geen algemene consensus wordt bereikt met het Vlaams Gewest zal het huidige beleid ten opzichte van de weekendverblijven niet worden gewijzigd.”
Persbericht provincie Oost-Vlaanderen van 3 december 2007
”De provincie Oost-Vlaanderen is momenteel bezig met de opmaak van een visie en ontwikkelingsperspectieven voor de aanpak van de problematiek van de weekendverblijven op Oost-Vlaams grondgebied. De opmaak van deze visie en ontwikkelingsperspectieven gebeurt in navolging van het beleidsplan 'Problematiek weekendverblijven' van Vlaams minister Dirk Van Mechelen en in nauw overleg met de betrokken gemeenten.
Aanpak en mogelijkheden
Bij de opmaak van de visie wordt een duidelijk kader van aanpak gevolgd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de legale en de illegale weekendverblijven, de ligging binnen of buiten een zone voor verblijfsrecreatie en de al dan niet permanente bewoning. Voor de illegale weekendverblijven, gelegen buiten de zones voor verblijfsrecreatie, worden geen planologische oplossingen voorzien.
Voor alle andere weekendverblijven worden er vier mogelijke oplossingen aangegeven:
-zone voor wonen
-zone voor recreatief verblijf
-zonevreemdheid
-zone voor camping of bungalowpark
Binnen een zone voor wonen kunnen dezelfde mogelijkheden geboden worden als in woongebied.
De zones voor recreatief verblijf laten een permanent verblijf toe, maar met bouwbeperkingen inzake de grootte van de verblijven en de perceelsoppervlakte. Er is ook een verbod op nevenfuncties. Het is immers uitdrukkelijk het doel om deze verblijven niet te laten uitgroeien tot volwaardige woningen.
De mogelijkheid zonevreemdheid bestaat erin dat de clusters weekendverblijven die gelegen zijn in gebieden met een beperkte ruimtelijke draagkracht en waar een permanent verblijf dus ongewenst is, te herbestemmen naar een open ruimtebestemming zoals groengebied, bosgebied of agrarisch gebied. Hierdoor wordt een verdere uitbreiding van de problematiek onmogelijk gemaakt en wordt de huidige situatie bevroren. Naargelang de plaatselijke toestand kunnen bij het type van herbestemming bijkomende uitdovingsmaatregelen op korte of lange termijn voorzien worden. Ten slotte kan een herbestemming naar een specifieke zone voor camping en bungalowpark gebeuren voor de toeristisch uitgebate campings en bungalowparken. Bedoeling daarbij is om bij een eventuele stopzetting van de huidige uitbating, de uitbouw van weekendverblijven te voorkomen.
De problematiek van de woonbehoefte
De provincie zal de verkregen visie in de praktijk brengen door het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Vooraleer daartoe te kunnen overgaan, is er echter duidelijkheid nodig over het toepassen van de woonbehoefte.
Het Vlaamse ruimtelijke ordeningsbeleid stelt dat het bestemmen van bijkomende woongebieden in het buitengebied, waar de meeste weekendverblijven gelegen zijn, enkel kan als daarvoor een duidelijke behoefte kan aangetoond worden. Een verplichting tot het inpassen van de problematiek binnen een woonbehoeftestudie heeft daardoor grote consequenties voor de betrokken gemeenten en hypothekeert mogelijks een eventuele oplossing.
Vraag naar een ministerieel standpunt
Een delegatie van het Oost-Vlaamse provinciebestuur, onder leiding van gouverneur André Denys en gedeputeerde Marc De Buck, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, trok deze week naar Brussel om er haar plan voor te stellen aan Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen. Er werd ook gevraagd naar een standpunt over het kader van aanpak en duidelijkheid over de problematiek van de woonbehoefte. De delegatie evalueert de werkvergadering als positief. In afspraak met de minister moeten de vragen nu formeel gesteld worden en mag het antwoord van de minister nog voor het jaareinde verwacht worden. Daarna wil de provincie zo snel mogelijk overgaan tot het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor de gemeenten Stekene en Berlare zijn de gesprekken daartoe al ver gevorderd. Ook met Knesselare en Sint-Gillis- Waas is er al contact en in de lente van 2008 zullen besprekingen opgestart worden met Aalst, Beveren en Wachtebeke. De gemeenten Waasmunster (d.m.v. een BPA) en Nazareth (d.m.v. een RUP) zijn momenteel bezig met een eigen initiatief.” In het verslag van de commissievergadering van het Vlaams Parlement van 14 februari 2008 lezen we het volgende:
Minister Dirk Van Mechelen:
“In de provincie Oost-Vlaanderen loopt eveneens een proefproject waarbij in mei 2007 gestart werd met de gemeente Stekene. In Oost-Vlaanderen is dit de gemeente met de meeste weekendverblijven. De provincie stelt in dit proefproject de methodiek op punt zodat die nadien voor de andere clusters in de overige gemeenten kan worden toegepast. Op dit ogenblik stelt de provincie deze methodiek op punt. Daarbij wordt onder meer gefocust op enkele knelpunten van juridisch-administratieve aard. Alvorens voor Stekene te starten met de opmaak van een concreet uitvoeringsplan, wil de provincie Oost-Vlaanderen zekerheid over de juridische haalbaarheid van de opties die ze wenst te nemen. Er is een overleg geweest met de gouverneur, de bevoegde burgemeesters, mensen van het kabinet en de administratie. Het lijkt me een verstandige benadering om in de voorbereidingsfase de nodige tijd te nemen om juridische of administratieve knelpunten weg te werken. Dan kan me accelereren.”
5. REALISATIES
Het collegebesluit van 14 april 1997 werd tot op heden consequent nageleefd. Mensen wenden zich echter tot het ministerie van binnenlandse zaken met de vraag om te worden ingeschreven in een weekendverblijf en het ministerie verplicht op haar beurt de gemeente tot ambtshalve inschrijving.
Meteen na zo’n gedwongen inschrijving vraagt het college van burgemeester en schepenen aan de politie om proces-verbaal op te maken. Deze processen-verbaal worden overgemaakt aan het Parket, die op hun beurt het college van burgemeester en schepenen verzoeken om een herstelvordering op te maken.
Wanneer het college van burgemeester en schepenen verneemt dat er weekendverblijven worden opgericht zonder vergunning of in strijd met de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning, wordt de politie meteen gevraagd om proces-verbaal op te maken.
Deze processen-verbaal worden overgemaakt aan het Parket, die op hun beurt het
college van burgemeester en schepenen verzoeken om een herstelvordering op te
maken.
Te volgen procedure van deze herstelvorderingen, zie ander agendapunt gemeenteraad: “De gemeente Stekene zal alle nodige juridische stappen ondernemen om te voorkomen dat bouwovertredingen in weekendzones verjaren.”
Op 17 december 2007 werd een schrijven verstuurd naar de notarissen en immokantoren die regelmatig werkzaam zijn in de gemeente Stekene met de vraag er hun cliënten op te wijzen dat permanente bewoning van weekendverblijven niet kan. Op 6 maart 2008 werd eenzelfde schrijven verstuurd naar het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.
Van het stappenplan van minister Dirk Van Mechelen werden stap 1 (inventaris) en stap 2 (afweging op Vlaams niveau) reeds gerealiseerd.
De provincie is nu bezig met stap 3 (visie, ruimtelijke afweging en voorstel van ontwikkelingsperspectief) en is ook verantwoordelijk voor stap 4. Het is dus duidelijk dat de provincie bevoegd is voor de visievorming op clusters van weekendverblijven.
Standpunt gemeentebestuur :
Aan de minister is gevraagd om bij de beoordeling van de PRUP’s (provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen) de weekendverblijven die ingekleurd worden in de bouwzone niet in rekening te brengen bij de berekening van de woonbehoefte. Concreet zijn er in Vlaams Brabant al dergelijke PRUP’s goedgekeurd, waarbij eveneens geen rekening werd gehouden met de woonbehoeftequota van de individuele gemeente. Bovendien is ook aan de minister gevraagd om rekening te houden met mogelijke planschade en planbaten.”
Artikel 3
Dit besluit bekend te maken via de gemeentelijke website.


29. Ruimtelijke ordening&stedenbouw / Behandeling voorstellen van burgers - Verjaring bouwovertredingen in weekendzones voorkomen Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 en 200bis t.e.m. 200quinquies;
Overwegende dat het gemeentebestuur op 21 april 2008 volgend verzoekschrift van burgers ontving:

“Agendapunt : verjaring bouwovertredingen in weekendzones voorkomen"...

> KLIK HIER om het agendapunt te tonen/verbergen

Wij vragen ter stemming:
De gemeente Stekene zal alle nodige juridische stappen ondernemen om te voorkomen dat bouwovertredingen in weekendzones verjaren.
Bijkomende vraag:
Welke stappen zal de gemeente ondernemen om dit te verwezenlijken ?
Motivatie:
Een verjaring van bouwovertredingen in weekendzones maakt het dossier nog moeilijker en complexer. Tevens zou dit het summum van rechtsonzekerheid inhouden. De gemeente moet er dus alles aan doen om een verjaring van bouwovertredingen te voorkomen.
Wij verwijzen hierbij naar de resolutie van het Vlaams Parlement m.b.t. de problematiek van de weekendverblijven van 15 januari 2003. Zolang de Vlaamse regering de planologische voorstellen van de gemeente niet heeft aanvaard, worden de inbreuken in verband met de illegale weekendverblijven vastgesteld in processen-verbaal.
Voor de clusters in de gemeenten, die zich effectief tot het opmaken van een inventaris bereid hebben verklaard, wordt aan de administratie opdracht gegeven, zowel op het ogenblik van het overmaken van de herstelvordering aan het parket als op het ogenblik van het uitvoeren van de definitieve gerechtelijke uitspraak, om iedere verdere procedure op te schorten tot de planologische uitspraak binnen het vooropgestelde tijdspad bekend is, voorzover dit niet leidt tot het verval van de strafvordering alsook zijn burgerlijke gevolgen of tot het verval van de uitvoering van de definitieve gerechtelijke uitspraak. Tevens verwijzen we naar de uitspraak van Minister Dirk Van Mechelen in het parlementair debat van maart 2007
'Inbreuken in verband met weekendverblijven worden onverminderd vastgesteld in processen-verbaal, waardoor tegelijkertijd de verjaring van de strafvordering kan worden gestuit.'"


Gelet op het collegebesluit van 28 april 2008 waarbij het kennis heeft genomen van het
verzoekschrift en heeft vastgesteld dat aan de voorwaarden, zoals bepaald in artikel 200ter van het gemeentedecreet, werden voldaan, zijnde :
- het verzoek moet worden gesteund door ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar
- het verzoek wordt ingediend met een formulier, dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt
- de formulieren vermelden naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft Gelet op de uitnodiging aan de heer Eric Vandaele van 16 mei 2008 om aanwezig te zijn op de gemeenteraad;
Gelet op de toelichting van de heer Frank Van Gheluwe namens “Stekene Verkocht”; Gelet op het ontwerpantwoord van het college van burgemeester en schepenen, overgemaakt ter zitting aan de raadsleden;
Besluit
- Vast te stellen dat het in het verzoekschrift opgenomen agendapunt valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.
- Volgend gemotiveerd antwoord goed te keuren :
“1. BELEIDSPLANNEN
Op 26 april 2005 stelde de gemeenteraad het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan definitief vast.
Op 8 september 2005 werd het goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.
Op pagina 87/101 van het informatief deel vinden we het volgende: (Uit Knelpuntennnota weekendverblijven, 1998) Het gemeentebestuur van Stekene wenst niet over te gaan tot regularisatie van weekendverblijven die opgericht werden in niet-geëigende zones: dit zou immers een beloning betekenen voor de overtreders. Op pagina 57-58/68 van het richtinggevend deel vinden we het volgende: Gedifferentieerde aanpak van weekendverblijven
Deze visie geeft enkel de grote principes weer en bij de verdere uitwerking dient steeds een fijnstelling te gebeuren op basis van de plaatselijke situatie. De visie dient geïnterpreteerd te worden als een suggestie aan de hogere overheid ‘voor weekendverblijven die niet kunnen geregulariseerd worden, nemen de gemeente en de hogere overheid stappen om het gebied in zijn oorspronkelijke staat te herstellen ‘ Op pagina 6/8 van het bindend deel vinden we het volgende:
‘gefaseerde aanpak inzake de problematiek van de niet-vergunde weekendverblijven buiten de geëigende zones en herstel van de oorspronkelijke toestand. Actief optreden op korte termijn (< 5 j.) voor geïsoleerde weekendverblijven in kwetsbare gebieden en op middellange termijn (5-10 jaar) voor de andere geïsoleerde weekendverblijven; uitdovend gebruiksrecht voor clusters.
2. COLLEGEBESLUITEN
Het college van burgemeester en schepenen heeft, na het overmaken van het strafdossier door het Parket aan de gemeente, reeds diverse vorderingen tot herstel ingesteld.
3.HANDHAVING INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING MET OVERZICHT BEVOEGDE RECHTBANKEN EN GERECHTELIJKE PROCEDURES
Handhaving gebeurt in samenwerking met gemeentes / gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur / politie / Vlaamse Bouwinspectie / Parket en Hoge Raad voor Herstelbeleid;
1. Preventie
Preventie is een belangrijk onderdeel van de handhaving in de ruimtelijke ordening. Aan de balie, via telefoon van de dienst ruimtelijke ordening wordt bevolking geïnformeerd over stedenbouwkundige regelgeving en de gevolgen van een stedenbouwkundige overtreding.
Bouwaanvragen worden dikwijls vooraf met de bouwheer op vorm en inhoud besproken. Bij elke stedenbouwkundige vergunning van weekendverblijven wordt meegedeeld dat geen permanente bewoning mogelijk is.
Op 17 december 2007 werd een brief verstuurd aan de notarissen en immokantoren die regelmatig werkzaam zijn in de gemeente Stekene, met de vraag er hun cliënten op te wijzen dat permanente bewoning van weekendverblijven niet kan.
Op 6 maart 2008 werd eenzelfde schrijven verstuurd naar het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars.
2. Opstellen proces-verbaal door politie
Opsporingsbevoegdheid en bevoegdheid tot opstellen van processen-verbaal ligt bij politie en gewestelijk stedenbouwkundig inspecteurs.
Klachten van burgers worden onderzocht door politie en in geval van overtreding wordt proces-verbaal opgemaakt.
3. Procedures
a) Strafdossier van Parket van de procureur des Konings / herstelvordering / advies Hoge
Raad voor Herstelbeleid
Het Parket maakt na ontvangst van het proces-verbaal, een strafdossier op. Wanneer het Parket oordeelt dat de klacht verder dient behandeld te worden, ontvangt de gemeente een kopie van een deel van het strafdossier, op basis waarvan het college van burgemeester en schepenen een herstelmaatregel, bouw- of aanpassingswerken of betaling van een geldsom, gelijk aan een meerwaarde, kan vorderen. Het cbs dient te herstelmaatregel voor advies voor te leggen aan de Hoge Raad voor Herstelbeleid.
Wanneer de Hoge Raad voor Herstelbeleid een eensluidend advies verleent, kan het college van burgemeester en schepenen een vordering tot herstel aan het Parket overmaken.
b) Bevoegde rechtbanken:
Het uitvoeren van vergunningsplichtige werken zonder vergunning of in strijd met vergunning is een misdrijf. Het decreet voorziet strafsancties (geldboete en / of gevangenisstraf) voor dergelijk gedrag.
Voor misdrijven zijn strafrechtbanken bevoegd. Samen met een straf, kan een herstelmaatregel, vergezeld van het eensluidend advies van de Hoge Raad voor Herstelbeleid, voor de strafrechter worden gevorderd. Anderzijds heeft de herstelvordering ook een burgerlijk karakter en is ook de burgerlijke rechter bevoegd om dat herstel uit te spreken, zonder het opleggen van een straf. Het vonnis wordt verleend door:
rechter van Strafrechtbank:
- straf (geldboete en/of gevangenisstraf) – gevorderd door parket en
- herstelmaatregel (hersteltermijn en dwangsom) – gevorderd door stedenbouwkundig inspecteur / cbs rechter bij burgerlijke rechtbank: spreek herstelmaatregel uit (hersteltermijn en dwangsom)
4. Stillegging der werken
Wanneer flagrante overtredingen worden vastgesteld bij constructies in opbouw worden werken stilgelegd door de politie en wordt dit proces-verbaal bekrachtigd door gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur.
5. Uitvoering van de rechterlijke uitspraken
In geval de plaats niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in vorige staat wordt hersteld, zorgt de Vlaamse Bouwinspectie voor tijdige betekening van de vonnissen en voor de ambtshalve uitvoering van het vonnis.
4.REALISATIES en CONCLUSIES
De specifieke juridische bevoegdheden die inzake handhaving van de goede ruimtelijke ordening, en aldus inzake voorkomen van de verjaring van bouwovertredingen, zijn toegekend aan de gemeentes, zijn bevoegdheden die zijn toegewezen aan het college van burgemeester en schepen (decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening).
De gemeente Stekene heeft op 16 februari 2004 een voorstel van afbakening van clusters van weekendverblijven ingediend.
Niettegenstaande dit planologisch voorstel, heeft het college van burgemeester en schepenen de laatste jaren toch diverse herstelvorderingen ingeleid, wanneer het Parket hierom verzocht om de vordering in te dienen voor een bepaalde datum. Dit gebeurde om te vermijden dat de strafvordering zou verjaren.
Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de gemeente slechts één van de actoren is inzake voorkoming van verjaring van bouwovertredingen. Ook het Parket / de Hoge Raad voor Herstelbeleid / de rechters en de Vlaamse Bouwinspectie zijn belangrijke actoren.”
Artikel 3
Dit besluit bekend te maken via de gemeentelijke website.


30. Ruimtelijke ordening&stedenbouw / Behandeling voorstellen van burgers - Meer sociale huurwoningen
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 en 200bis
t.e.m. 200quinquies;
Overwegende dat het gemeentebestuur op 21 april 2008 volgend verzoekschrift van burgers ontving:

“Agendapunt : meer sociale huurwoningen"...

> KLIK HIER om het agendapunt te tonen/verbergen

Wij vragen ter stemming:
De gemeente neemt krachtdadige initiatieven om het aanbod van sociale huurwoningen te verhogen.
Bijkomende vraag:
Welke initiatieven zal de gemeente ontwikkelen ?
Motivatie:
In een scenario tot aanpak van de weekendverblijven is een sociaal luik meer dan nodig. Niet enkel speculanten en welgestelden trekken de kaart van de weekendgronden, met als reden het wonen in een oase van rust en groen. In eerste instantie waren het mensen met beperkte financiële middelen die hun toevlucht zochten in een weekendverblijf. Het gaat dan meestal om bouwvallige chalets, zonder of met beperkt basiscomfort en soms zelfs zonder nutsvoorzieningen. Ook voor deze mensen dient een oplossing uitgewerkt te worden.
Als zij hun weekendhuis willen verlaten, zal het moeilijk gaan op de private huurmarkt, als gevolg van hoge huurprijzen en een beperkt inkomen.
De gemeente heeft onlangs een sociaal beleidsplan goedgekeurd. Hierin staat zelf een luik omtrent huisvesting. Bovenstaande in acht genomen, hadden we toch verwacht dat dit luik extra in de verf zou gezet worden en dat hiervoor een extra inspanning zou gedaan worden, zowel financieel als naar beleidskeuzes. Het aanbod aan sociale huurwoningen op het grondgebied van Stekene is laag, zelfs lager dan in de ons omringende gemeenten, zo lezen we in het sociaal beleidsplan. Wanneer je er één idee uithaalt, met name het opleggen van een percentage sociale huurwoningen bij elke verkavelingsaanvraag, dan lijkt dit toch niet zo moeilijk. Het kost geen geld en iedereen heeft er baat bij. Heel wat gemeenten gebruiken dit idee al jaren, bv. Sint-Niklaas, en met succes.

Gelet op het collegebesluit van 28 april 2008 waarbij het kennis heeft genomen van het verzoekschrift en heeft vastgesteld dat aan de voorwaarden, zoals bepaald in artikel 200ter van het gemeentedecreet, werden voldaan, zijnde :
- het verzoek moet worden gesteund door ten minste 300 inwoners ouder dan 16 jaar
- het verzoek wordt ingediend met een formulier, dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt
- de formulieren vermelden naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft Gelet op de uitnodiging aan de heer Eric Vandaele van 16 mei 2008 om aanwezig te zijn op de gemeenteraad;
Gelet op de toelichting van mevrouw Marianne van Bastelaere namens “Stekene Verkocht”;
Gelet op het ontwerpantwoord van het college van burgemeester en schepenen, overgemaakt ter zitting aan de raadsleden;
Besluit
- Vast te stellen dat het in het verzoekschrift opgenomen agendapunt valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad.
- Volgend gemotiveerd antwoord goed te keuren :
“1. GOEDGEKEURDE BELEIDSPLANNEN
Op 26 april 2005 stelde de gemeenteraad het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan definitief vast. Op 8 september 2005 werd het goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.
Op pagina 35 van het richtinggevend deel vinden we het volgende: “Voorzien in verschillende types van sociale woningen
Net als in vele andere gemeenten in Vlaanderen, kampt de gemeente Stekene met een tekort aan sociale woningen. Men kan stellen dat er een gedifferentieerd aanbod nodig is aan sociale woningen: gezinswoningen, bejaardenwoningen en woningen voor één- of tweepersoonsgezinnen. Naast sociale koop- en huurwoningen moeten eveneens sociale kavels worden aangeboden.”
Op pagina 90 van het informatief deel lezen we:
“…impliceert dit dat in de periode 1997-2007 nog minstens 112 bijkomende sociale woongelegenheden moeten voorzien worden. Wanneer dezelfde procentuele verdeling over de kernen gehanteerd wordt geeft dit volgende taakstelling inzake sociale huisvesting:
• 73 sociale woongelegenheden te realiseren in hoofddorp Stekene
• 28 sociale woongelegenheden te realiseren in hoofddorp Kemzeke
• 11 sociale woongelegenheden te realiseren in woonkern Klein-Sinaai”
Op 18 december 2007 keurde de gemeenteraad het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008- 2013 goed.
Op pagina 72 vinden we onder Operationele doelstelling 2 – Uitbouwen van een beleid inzake sociale huisvesting voor sociale huur- en koopwoningen, volgende acties:
“- Blijvend organiseren van overleg met huisvestingsmaatschappijen en gemeentelijke
diensten.
- Een inhaalbeweging doen naar bouw van sociale woongelegenheden met 1 slaapkamer, rekening houdende met de timing van de huisvestingsmaatschappij.
- Opleggen van sociale huisvesting in grote verkavelingen – in verkavelingen van halve hectare, met minstens 10 loten zal 25% voorzien worden voor sociale huisvesting. - Zes bijkomende sociale woongelegenheden voorzien, bij voorkeur in Kemzeke (en
Klein-Sinaai).”
Op 28 april 2008 keurde het college van burgemeester en schepenen het Jaaractieplan Lokaal Sociaal Beleid 2008 goed. Op pagina 5 vinden we onder dezelfde Operationele doelstelling 2 – Uitbouwen van een beleid inzake sociale huisvesting voor sociale huur- en koopwoningen, de acties die gepland zijn voor 2008:
“- Blijvend organiseren van overleg met huisvestingsmaatschappijen en gemeentelijke
diensten.
- Opleggen van sociale huisvesting in grote verkavelingen – in verkavelingen van halve hectare, met minstens 10 loten zal 25% voorzien worden voor sociale huisvesting.
- Zes bijkomende sociale woongelegenheden voorzien, bij voorkeur in Kemzeke (en
Klein-Sinaai): opmaken RUP.”
2. REALISATIES
In de periode 1997-2008 werden reeds volgende sociale woongelegenheden vergund:
61 woningen in Stekene:
12 sociale woongelegenheden in de Boterbloemstraat
9 sociale woongelegenheden in de Spoorwegwegel
14 sociale woongelegenheden in de Stadionstraat
7 sociale woongelegenheden in de Nieuwstraat
19 sociale woongelegenheden in wijk Bosdorp
9 woningen in Kemzeke:
2 sociale woongelegenheden in de Albrecht Rodenbachlaan
2 sociale woongelegenheden in de Napoleon Bohynstraat
2 sociale woongelegenheden in de Molenstraat
1 sociale woongelegenheid in de Nationalestraat
1 sociale woongelegenheid in de Stuyvenbergstraat
1 sociale woongelegenheid in de Sint-Jozefslaan

41 sociale woongelegenheden zijn gepland – onder voorbehoud:
- 6 sociale woongelegenheden in Bosdorp (Waasse Landmaatschappij – waarschijnlijk in 2009 – dossier loopt, maatschappij dient adviezen hogere overheid af te wachten) - 7 sociale woongelegenheden in Bosdorp (Waasse Landmaatschappij – nog voorzien in verkaveling, project voorzien voor later)
- 18 sociale woongelegenheden in Bosdorp (Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen – dossier loopt, maatschappij dient adviezen hogere overheid af te wachten)
- 10 sociale woongelegenheden in de Molenbergstraat (Gewestelijke Maatschappij voor Volkswoningen – dossier loopt, maatschappij dient adviezen hogere overheid af te wachten)
We kunnen hieruit besluiten dat buiten deze 41 nog niet gerealiseerde maar geplande woongelegenheden nog 1 bijkomende sociale woongelegenheden zouden moeten worden voorzien en liefst in Kemzeke of Klein-Sinaai.
In de meerjarenplanning zijn bovendien nog volgende projecten voorzien, waarin sociale woningbouw wordt gepland:
- woonwijk binnengronden Dorpsstraat – Stadionstraat: mogelijk 8 seniorenwoningen en er worden een 110 woongelegenheden (woning +kavels) aangeboden, waarvan een deel met sociale doelstelling in de brede zin van het woord
- woonwijk Kemzekestraat: (ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgestart)
- woonwijk Hellestraat (10 sociale woningen door Waasse Landmaatschappij, project op te starten en 38 bouwgronden met sociaal karakter, project gemeente)
- woonwijk Bosdorp: ontwikkeling verder woonuitbreidingsgebied: momenteel krijgt de Waasse Landmaatschappij geen toestemming van de hogere overheid om dit project verder op te starten, zolang de eerste fase in Bosdorp niet volledig is gerealiseerd;de Vlaamse Regering is echter bezig met de opmaak van een nieuw decreet inzake Grond- en Pandenbeleid dat in voege zou treden vanaf 1 januari 2009; Indien dit decreet wordt goedgekeurd zal een activeringsbeleid worden gevoerd voor onbebouwde percelen en zal de Waasse Landmaatschappij aangaande deze grondreserve in Bosdorp mogelijk wel toestemming krijgen dit project reeds verder uit te werken; Er worden hier – dit is nog een ruwe schatting - een 80 à 100 sociale woningen voorzien; De Waasse Landmaatschappij is vragende partij om dit project zo vlug als mogelijk verder uit te werken;
3. OPMERKINGEN
Het actiepunt ‘opleggen van 25% van een verkaveling voor sociale huisvesting’ betreft niet enkel sociale huurwoningen, maar ook sociale koopwoningen en sociale kavels. Bovendien lezen we in de nieuwsbrief nr. 75 van de VVSG van 12 oktober 2007 het volgende:
“Dienstorder rond voorbehouden van gronden voor shm's niet geschorst
De Dienstorder RWO 2006/01 deed vorig jaar nogal wat stof opwaaien bij veel gemeenten. Een dienstorder is een interne richtlijn van de secretaris-generaal aan zijn 'ondergeschikte' personeelsleden over de wijze waarop de regelgeving moet worden geïnterpreteerd. Concreet houdt de dienstorder in dat ruimtelijke plannen, verordeningen of vergunningen negatief geadviseerd dienen te worden indien in het plan of de vergunningen gronden worden voorbehouden aan bepaalde actoren, ic de sociale huisvestingsmaatschappijen. Veel gemeenten en ook de VVSG betreurden de inhoud van de dienstorder. De VVSG schreef een brief aan de minister waarin stond dat een lokaal sociaal grondbeleid en het voorbehouden van een deel van de gronden voor bepaalde doelgroepen mogelijk moet zijn. De gemeente De Haan en de provincie West- Vlaanderen stapten naar de Raad van State in de hoop dat de dienstorder geschorst zou worden. De Raad van State verklaarde de dienstorder echter niet ontvankelijk omdat een dienstorder niet meer is dan het uitleggen van bestaande reglementering en niet tot bedoeling had bijkomende regels toe te voegen.” Onderhandelen met verkavelaars om een percentage van de grond in nieuwe verkavelingen vrij te houden voor sociale woningen/kavels kan, maar een verkavelingsverordening opmaken om dit te verplichten kan dus niet.”
Artikel 3
Dit besluit bekend te maken via de gemeentelijke website.


"Geen permanente bewoning in weekendhuizen!"


illegaal weekendhuis

illegaal weekendhuis

illegaal weekendhuis