Nieuws:

OKT 15

"Vol is vol": Groen wil dat gemeente bouw van weekendhuisjes stopt - Groen roept Bekafbos uit tot erfgoed

STEKENE - Groen Stekene zal op DO 15/10 het Bekafbos officieel inhuldigen als beschermd erfgoed. Dat doen ze omdat het bos permanent gevaar loopt door bomenkap i.k.v. de ontwikkeling van nieuwe weekendverblijven. Het bos ligt voornamelijk in recreatiegebied, en is daarom amper beschermd door de overheid. De actie kadert in de Week van het Bos.
Aan beschermd erfgoed raak je niet. Dat is de boodschap die Groen Stekene duidelijk wil maken. Dat doen ze met een officiële inhuldiging en een erfgoedbordje op maat. Omdat het Bekafbos voornamelijk in recreatiegebied ligt, is er de voorbije decennia immens veel bos verdwenen bij het verkavelen naar weekendverblijven. Groen Stekene berekende dat er als gevolg van het ultraliberaal weekendverblijvenbeleid de voorbije dertig jaar in Stekene alleen al voor de bouw van weekendverblijven tussen de 70 en de 100 voetbalvelden aan bos zijn verdwenen. En de kaalkap voor weekendverblijven gaat gewoon onverminderd voort. In tijden van klimaat-opwarming kan dit tellen en zijn de cijfers ronduit dramatisch. Het is bovendien extra jammer voor het Bekafbos, vindt fractieleider Carl Ivens: "Het bos is nl. bijzonder belangrijk voor de biodiversiteit in de omgeving. Om de aandacht te vestigen op die voortdurende ontbossing, willen wij het Bekafbos erkennen als beschermd erfgoed." “Het Bekafbos is anderzijds ook een symboolbos: tot 2022 mogen hier weekendhuizen gebouwd worden. Ontwikkelaars maken hier zonder respect voor de natuur gretig gebruik van, ze denken hierbij alleen aan eigengewin. In nabijgelegen clusters mag men weekendhuizen blijven bouwen, niet vervallen verkavelingen in de bossen vormen een tikkende tijdbom voor de natuurwaarde.”

Vlaamse bossen zeer kwetsbaar
In Vlaanderen ligt 50.000 hectare bos in woongebieden en industriegebieden. Dat maakt hen kwetsbaarder voor ontbossing. Die bossen zijn in principe beschermd door het Bosdecreet, maar toch verdwijnt er elk jaar meer bos. "Dat komt omdat bijna iedereen die wil kappen, een vergunning krijgt", zegt Vlaamse parlementslid voor Groen Mieke Schauvliege. "We moeten veel voorzichtiger omgaan met die aanvragen. Nu wordt er in het wilde weg gekapt zoals hier in Stekene, en dat willen we vermijden."

Bovendien is 12.500 hectare van die bossen extra waardevol. Die bossen zijn eeuwen oud en brengen enorm veel extra biodiversiteit met zich mee. Het zijn ook enorme CO2-stofzuigers, meer dan jonge bossen. Die moeten dus absoluut beschermd worden als we zo veel mogelijk CO2 uit onze lucht willen houden.

Nog meer kaalkap in Stekene
In Stekene worden nog enkele bossen ernstig bedreigd. Zo zijn er de omstreden plannen om het Nonnenbos in Kemzeke te verkavelen en daarmee het laatste restje gemeentelijk groen in deze deelgemeente om te leggen. Groen zal alle acties blijven steunen die het bos van kap proberen te vrijwaren. Recent was er net als in Kemzeke ook hevig buurtprotest in en rond de Lunterbergstraat: een ontwikkelaar plande om daar een groot bos te kappen en er 118 weekendverblijven neer te poten. “Groen wil geen enkel weekendverblijf meer extra op haar grondgebied. Met 1.200 vakantiewoningen en bijhorende bosvernieling is onze gemeente meer dan verzadigd.” Het bestuur van Stekene blaast in beide dossiers koud en warm tegelijk.

Actief aanplanten
Groen Stekene pleit om de komende jaren opnieuw actief bomen aan te gaan planten, zowel op openbare plaatsen in de woonkernen, op gemeentelijke gronden elders, als langs alle toegangswegen van onze gemeente. “De voorbije hittezomers hebben bewezen dat er hoge nood is aan meer bomen om te verkoelen en om het water vast te houden.” Stekene kan op dat vlak beslist meer doen.

bron: Groen Stekene 15/10/2020

>Bekijk het NIEUWS van 15/10/2020 op TV Oost TV Oost logo

Lees wat de kranten schrijven:
persartikel persartikel persartikel persartikel

MEI 12

Permanente bewoning van weekendverblijven. Eindrapport traject Stekene door SAMENLEVINGSOPBOUW OOST-VLAANDEREN

Het rapport kadert binnen “Het begeleidingstraject weekendverblijfbewoners naar wooncompensatiegebieden te Stekene”.

Dit traject kent zijn oorsprong in de problematiek van de permanente bewoning van de weekendverblijven binnen de gemeente. Op vraag van de gemeente Stekene en de Provincie Oost-Vlaanderen werkte Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw een traject uit voor weekendverblijfbewoners binnen de grenzen van deelplan 2 en 3 van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) “Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1”. De opdracht was tweeledig. Enerzijds via een inventarisatie de bewoners in beeld brengen (samenstelling, profiel, woonnoden etc.) en hen daarbij op de hoogte stellen van alternatieve huisvestingsmogelijkheden binnen de nog te ontwikkelen woonprojecten in twee wooncompensatiegebieden of de ruimere woonmarkt. Anderzijds het uitwerken van een gedragen masterplan voor de invulling van de wooncompensatiegebieden. Het traject liep van januari 2019 tot augustus 2019. Tijdens deze periode bracht Samenlevingsopbouw de bewoners en hun verhalen in kaart aan de hand van een inventarisatie en diepte-interviews. Ze werden op de hoogte gebracht van de mogelijke aansnijding van wooncompensatiegebieden en konden indien gewenst toegeleid worden naar alternatieven op de reguliere woningmarkt (sociale en private huur- of koopwoningen)...

Permanent wonen in een weekendverblijv kan volgens VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) niet. Ondanks het wachten op een uitspraak van de RVS over het PRUP, zullen bewoners op termijn moeten verhuizen. Dit gegeven ligt dus zowieso vast. (p. 103)

De inschrijving in het bevolkingsregister is een administratieve regeling. Ze heeft tot doel te vermijden dat personen zonder adres vallen, waardoor ze onbereikbaar zouden zijn voor de diensten die sociale prestaties leveren (van kinderbijslag tot uitbetalen van pensioenen of een leefloon). De (voorlopige) inschrijving op zich kent dus geen rechten toe en brengt geen regularisatie met zich mee van de door de permanente bewoners veroorzaakte onwettige situatie. (p. 22)

bron: bericht door Stekene Verkocht 12/05/2020

APRIL 4

Handhavingsbeleid bij permanente bewoning weekendverblijven

Recent geschreven handleiding: OVERZICHT - INZET HANDHAVINGSINSTRUMENTEN BIJ PERMANENTE BEWONING in weekendverblijven:

...Mee door de lange historiek en de veelheid en diversiteit van beleidsinitiatieven is de problematiek van de weekendverblijven veelzijdig:
1. Zonevreemdheid. Weekendverblijven zijn relatief kleine gebouwen waarin overnacht kan worden maar die in de regel niet geschikt zijn om permanent te bewonen. Ze worden dus gebruikt als “buitenverblijf” of “tweede woning”. Bij de opmaak van de gewestplannen werden de bestaande clusters van weekendverblijven aangeduid met een specifieke aanduiding (in de regel oranje kleur met zwarte driehoek/verblijfsrecreatie). Heel wat weekendverblijven lagen buiten die specifieke zones en werden dus zonevreemd. Voornamelijk in bos- en natuurbestemmingen is dit problematisch.
2. Permanent wonen. Doorheen de jaren zijn sommige eigenaars hun weekendverblijven gaan gebruiken als vaste verblijfplaats/als woning. De bestemming recreatie laat dit niet toe. Dit fenomeen is een belangrijke handhavingsproblematiek geworden.
3. Goedkoop wonen. Een perceel grond in een weekendverblijfzone is goedkoper dan een perceel bouwgrond in woonzone. Mensen die op zoek zijn naar goedkope bouwgrond komen soms terecht in een verkaveld recreatiegebied dat nauwelijks te onderscheiden is van een woongebied. Het is bekend dat rond dergelijke zones misleidende publicatie wordt gevoerd. Veel eigenaars stellen dat “ze niet wisten dat ze hier niet mochten wonen, daar heeft de verkoper/notaris niets van gezegd, op de gemeente zei men dat het toegelaten wordt”.
4. Sociaalaspect.Het fenomeen van permanent wonen is vaak ook een uiting van een tekort aan betaalbare woningen. Mensen met financiële en sociale problemen kiezen soms noodgedwongen voor een woning op een camping of in een weekendverblijfzone. Vaak gaat het dan om verblijven met een slechte woonkwaliteit.
5. Domiciliering. In principe is het niet toegelaten om in een weekendverblijf te wonen. Anderzijds is het verplicht een vaste verblijfplaats te hebben. Deze tegenstrijdigheid tussen de Vlaamse en de federale regelgeving heeft geleid tot weigeringen om mensen die in de gemeente in een weekendverblijf wonen, in te schrijven in het bevolkingsregister waardoor het woonrecht later niet kon worden toegekend. De regelgeving is pas in 2015 aangepast en sindsdien wordt gewerkt met een voorlopige inschrijving... LEES MEER in de PDF hier onder.

De regelgeving is pas in 2015 aangepast en sindsdien wordt gewerkt met een voorlopige inschrijving.
Sindsdien kan er dus enkel nog een voorlopige inschrijving gegeven worden!

bron: bericht door Stekene Verkocht, 04/04/2019

JAN 10

Persmededeling: De Raad van State heeft op 22 dec 2017 de tweede fase van het provinciaal RUP vernietigd...

De Raad van State heeft op 22 december 2017 de tweede fase van het provinciaal RUP vernietigd.
Het was de bedoeling dat clusters van recreatieve zone (weekendhuizen) een bestemming woonzone kregen.

Met dit arrest van de Raad van State kan men geen herbestemming naar woonzone meer aanvragen.

De bezwaren zijn fundamenteel (ook het ontwerp RUP wordt vernietigd) en de provincie zal het huiswerk moeten herdoen. Hieruit blijkt dat de fundamentele bezwaren van het Agentschap Ruimte m.b.t het bewaren van de open ruimte terdege rechtsgeldig zijn. De actiegroep Stekene Verkocht heeft steeds opgeroepen om het advies van het Agentschap Ruimte ernstig te nemen.

Het pijnlijke is nu dat de geschiedenis zich weer herhaald. Immo makelaars hebben deze gronden aangeprezen als bouwgronden en over de lopende rechtszaak bij de Raad van State in alle talen gezwegen. Ook de gemeente en provincie hebben het ingediende bezwaar van minister Schauvliege bij de Raad van State geminimaliseerd.
Nu krijg je weer winnaars en verliezers. De winnaars hebben reeds een herbestemming naar woonzone aangevraagd en verkregen, de anderen hebben pech en weten niet meer hoe het verder zal verlopen. Met dit alles wordt het dossier weer wat ingewikkelder en is er weer open ruimte onterecht verloren gegaan.

bron: persbericht door Stekene Verkocht, 10/01/2018

JULI 2018

Onderstaande 1ste fase (zomer 2018) terug goedgekeurd na aanpassing door de provincie.

MEI 9

Raad van State vernietigt Provinciaal plan voor weekendverblijven (PRUP). (1ste fase)

Raad van State verwerpt PRUP. Reportage TV OOST.

De Raad van State heeft het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoerings Plan) vernietigt (8 mei 2017).
De Vlaamse Overheid is met succes naar de Raad van State gestapt om het PRUP te laten vernietigen.

Na deze vernietiging is dit PRUP Fase 1 uiteindelijk wel goedgekeurd NA de nodige aanpassingen door de provincie in de zomer van 2018. Ter info: Fase 1 ging voornamelijk over de herbestemming naar bosgebied.

> LEES MEER : Waarom de Vlaamse Overheid dit PRUP schorste in 2016 en aankondigde naar de Raad van State te stappen.

Opvallend argument in de schorsing door minister Schauvliege is dat dit plangebied gelegen is in een zone waar volgens de gewenste visie op landbouw, natuur en bos voor de regio Waasland maximaal moet worden ingezet in bosbehoud en ontwikkeling; en dat een verdere residentialisering van dit gebied ingaat tegen de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en strijdig is met de ontwikkelingsperspectieven uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen inzake kernversterking van de open ruimte.

bron: bericht door Stekene Verkocht, 09/05/2017

Lees wat de kranten schrijven:
persartikel persartikel

FEB 23

Provincie negeert schorsing door minister van PRUP Stekene - Sint-Gillis-Waas, Vlaamse regering stapt naar Raad van State.


De commissievergadering begint om 14u20, 27 min na start in bovenstaande video.

Of start hier bovenstaande video zonder onderbreking in een nieuw venster.

Interpellatie over de publicatie in het Staatsblad van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Stekene - Sint-Gillis-Waas ondanks de schorsing van de uitvoering van het besluit van de provincieraad door de minister
Interpellatie van Björn Rzoska aan minister Joke Schauvliege.

Commissievergadering: Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
dinsdag 23 februari 2016, 13.58u

Lees het volledige verslag van deze interpellatie:
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1037518/verslag/1038569

bron: bericht door Stekene Verkocht, 23/02/2016

JAN 23

Fase 2 provinciaal RUP (PRUP) GESCHORST! door minister Schauvliege en toch door provincie in staatsblad gepubliceerd omdat schorsing te laat arriveerde!

  PRUP fase 2 geschorst

  Vlaams minister van omgeving, natuur en landbouw Joke Schauvliege schorste op 9 januari 2016 de uitvoering van het besluit v/d provincieraad Oost-Vlaanderen houdende definitieve vaststelling van het provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene en Sint-Gillis-Waas - FASE 2'. >> Helaas heeft minister Schauvliege deze schorsing te laat betekend waardoor de provincie dit plan publiceerde in het staatsblad en daardoor ook fase 2 van dit PRUP tot uitvoering wenst te brengen.

  In haar schorsing kan u lezen welke gefundeerde argumenten de minister aanhaalt om dit provincieplan te schorsen. Een hele rits ernstige argumenten worden er naar voor gebracht door verschillende bevoegde instanties die deze schorsing rechtvaardigen. Opvallend argument in de schorsing door minister Schauvliege is dat dit plangebied gelegen is in een zone waar volgens de gewenste visie op landbouw, natuur en bos voor de regio Waasland maximaal moet worden ingezet in bosbehoud en ontwikkeling; en dat een verdere residentialisering van dit gebied ingaat tegen de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en strijdig is met de ontwikkelingsperspectieven uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen inzake kernversterking van de open ruimte.
  De provincie heeft bij het opmaken van het PRUP deze ingediende bezwaren steeds naast zich neergelegd. Dus is het niet meer dan logisch dat deze provinciale plannnen door de minister van de Vlaamse Overheid worden geschorst. Helaas, minister Schauvliege diende deze schorsing te laat in.

  Hierdoor wordt door 'PRUP fase 2' recreatiezone omgevormd naar woonzone! Jarenlange en nieuw bijgekomen overtreders worden zo beloond met de meerwaarde door omvorming van hun recreatiezone (bos) naar woonzone. De overtreders worden hierdoor beloond! met als direct gevolg dat de open ruimte, bos nog sneller verdwijnt en zal verdwijnen dan het al gebeurde.
  Er zullen afgelegen woonkernen ontstaan waardoor het landschap nog meer versnippert. De resterende leegstaande percelen zullen in snel tempo bebouwd worden. Deze woonkernen zullen verharde wegen krijgen, riolering,.. op kaste van de belastingbetaler. De échte weekendbewoner die er enkel tijdens het weekend kwam vertoeven zal elders de rust en stilte moeten zoeken.

  Stekene Verkocht vraagt nog steeds een adequate oplossing voor de problemen uit het verleden. Met als uiteindelijk doel dat de open ruimte (bos, recreatiezone, landbouwgrond) terug in haar oorspronkelijke staat wordt hersteld en tevens wordt behoed voor de generaties na ons! Dit vraagt een humaan uitdovingsbeleid op lange termijn.

  ____

  Bovenstaande hebben we met Stekene Verkocht steeds bepleit.

 • LEES DEZE schorsing van minister Schauvliege (3 pagina's): [pdf ,600 kb]

 • Verkiezingsbrief Gemeentebelangen Verkiezingsbrief Gemeentebelangen

door Stekene Verkocht (nieuws van schorsing en PDF met schorsing), 23/01/2016
aangevuld door Stekene Verkocht (nieuws publicatie staatsblad), 02/02/2016

MAA 25

Persmededeling: 2de fase provinciaal RUP voorlopig goedgekeurd: permanente bewoning wordt mogelijk gemaakt in bepaalde clusters...

Op woensdag 25 maart 2015 werd de tweede fase van het provinciaal RUP reconversie weekendverblijven in Stekene in de provincieraad voorlopig vastgelegd.

Een hoogdag voor de bewoners van weekendhuizen in deze clusters want nu mogen ze permanent wonen en krijgt hun eigendom een bestemming tot zone voor recreatief wonen. In feite is dit een gewone woonzone met strengere stedenbouwkundige voorschriften.

De actiegroep Stekene Verkocht heeft zich steeds tegen deze plannen verzet.

Mits betaling van een heffing op de meerwaarde van ongeveer 1000 euro krijgen de eigenaars een opwaardering van een (relatief) goedkoop weekendgrond naar een peperdure bouwgrond. Een mooie beloning voor diegene die jarenlang de wet hebben overtreden.

Dit plan is een kaakslag op de ruimtelijke ordening. Het open landschap wordt definitief versplinterd en de natuur komt onder zware druk te liggen. Het is de vraag of de strengere stedenbouwkundige voorschriften, die het nadelig milieueffect moeten milderen, zullen afgedwongen worden. Het verleden leert ons dat dit nauwelijks gebeurd.

Bij de opmaak van de eerste visietekst in 2009 hanteerde men planologische criteria om te bepalen welke cluster kon omgezet worden naar zone voor recreatief wonen. Een goede bereikbaarheid en aansluiting op een woonzone waren hierbij belangrijke criteria.

De actiegroep Stekene Verkocht merkt dat men in de uiteindelijke plannen alsnog bijkomende clusters heeft toegestaan voor een herbestemming naar zone voor recreatief wonen. Onbegrijpelijk want deze clusters sluiten niet aan bij een woonzone en het milieu effecten rapport geeft duidelijk aan dat deze optie negatief is voor het milieu. Als de actiegroep Stekene Verkocht naar de argumentatie van deze beslissing vraagt krijgt het droogweg te horen dat men tot dit ‘politiek besluit gekomen is na contact met de betrokken actoren’. Duidelijker kan het nauwelijks.

bron: bericht door Stekene Verkocht, 25/03/2015

NOV 28

ONDERTEKEN MEE de BEZWAARSCHRIFTEN!
Openbaar onderzoek van de 2 Provinciale RUP's reconversie Stekene, fase 1

illustratie bezwaarschriftHet openbaar onderzoek van het PRUP Reconversie verblijfsrecreatie fase 1 te Stekene én het PRUP Reconversie zones voor verblijfsrecreatie naar open ruimtegebied fase 1: DeelRUP's Aalst, Berlare, Haaltert, Lede, Sint-Niklaas en STEKENE loopt van 12 november 2013 tot en met 10 januari 2014. Deze PRUP is voorgesteld aan het publiek in Stekene door de provincie op 19/11/2013.

Daarom OPROEP TOT uw ACTIE:
- download onderstaande bezwaarschriften en print ze, onderteken de bezwaarschriften (zie bijlage) en nodig vrienden, familie, kennissen, buren uit om deze ook te ondertekenen. Verschillende personen kunnen hetzelfde formulier ondertekenen uiteraard ook steeds met hun naam en adres (belangrijk)!
- Uiteraard kan u ook zelf bezwaarschriften aanmaken en zo uw bezwaren kenbaar maken aan de provincie. Gebruik uw stem!

Geef de ondertekende én van naam en adres voorziene bezwaarschriften af tegen ontvangstbewijs vóór 10 januari 2014 via één van volgende 3 keuze:
- Op het gemeentehuis te Stekene (dienst ruimtelijke ordening).
- U kan ze evt. ook indienen in het Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent (bureau 534).
- U kan dit ook aangetekend verzenden vóór 10/01/2014 naar: Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent.

Wie kan deze gefundeerde bezwaarschriften indienen? Iedereen die zijn stem wil laten horen in deze fase van de beleidsvorming. Uiteraard u als Stekenaar maar ook voor iedereen tot ver buiten Stekene. Of u nu verkocht bent aan Stekene er gekocht hebt of wenst te kopen. U graag recreant bent in de bossen, u de natuur liefhebt. Of u die een weekendhuisje bezit maar met lede ogen aanziet hoe uw omgeving verandert in een woonverkaveling en uw buren zonder aarzelen alle bomen kappen. Buurtbewoner van een straat zonder bomen die Bosstraat heet. Of u als weekendhuisbezitter die u steeds aan de wet gehouden heeft en er ook nooit permanent gewoond heeft en nu ziet dat clusters die samen in groep wel die wet overtreden door er al jaren permanent te wonen nu permanent woonrecht zouden krijgen omdat ze net naast een woonzone gelegen zijn en omdat ze met velen zijn. De overtreder belonen! Of u als huiseigenaar die het onrechtvaardig vindt dat weekendhuiseigenaars nu plots permanent woonrecht zouden krijgen tegen een fractie v/d kost van een eigendom in woonzone. En u die vindt dat er al genoeg gebouwd is in onze bossen.

  Stekene Verkocht heeft alvast 5 verschillende bezwaarschriften aangemaakt die u kan ondertekenen:

  1/ Men wil nog nieuwe bebouwing toelaten op thans onbebouwde gronden tot 2020! Dit vinden we onbegrijpelijk en is in strijd met de Vlaamse visie, wij wensen voor deze onbebouwde percelen een onmiddellijke omvorming naar bosgebied.
  bezwaar provinciaal RUP bouwen tot 2020.pdf

  2/ We dienen bezwaar in tegen het feit dat bouwovertredingen, ook van illegale constructies, tot 2020 kunnen geregulariseerd worden.
  bezwaar provinciaal RUP bouwovertredingen.pdf

  3/ In de Heimeersstraat en omliggende zijn we van oordeel dat de ecologische verbinding tussen de bosgordel Wullebos-wildernis-Klein Sinaai moet uitgebreid worden, de recente bijna leegstaande verkaveling aan de oostkant in dit gebied moet omgezet worden naar "een gemengd openruimte gebied" of "zone voor openluchtrecreatieve verblijven in een beboste omgeving mét nabestemming bosgebied". De onbebouwde percelen in hetgebied met herbestemming "recreatief woongebied" mogen niet bebouwd worden.
  bezwaar provinciaal RUP heimeersstraat.pdf

  4/ We dienen bezwaar in tegen het feit dat in deelplan 1 permanent wonen toegestaan wordt. Het permanent wonen verhoogt de druk op de natuurlijke, bosrijke omgeving. Dit voornemen zal de speculanten en de overtreder van de wet belonen vermits de eigendom hierdoor een enorme meerwaarde krijgt. De bijdrage voor de planbaten zijn in verhouding met de echte meerwaarde onbeduidend. De maatschappelijke kost zal zwaar om dragen zijn. Aanleg en aansluiting van riolering, verharding van de wegen,...
  bezwaar provinciaal RUP permanent wonen.pdf

  5/ We dienen bezwaar in tegen het gelijktijdig aansnijden van twee compensatie woongebieden voor bewoners van weekendverblijven. We stellen voor om een aanvang te nemen met één compensatie woongebied in Kemzeke. Pas als dit volzet is door bewoners van weekendverblijven die wensen te verhuizen, kan een tweede compensatie woongebied aangeboden worden in Klein Sinaai. Momenteel is er geen behoeftestudie gemaakt van bewoners van weekendhuizen die wensen te verhuizen. Een zestigtal bewoners van weekendhuizen in de clusters die hiervoor in aanmerking komen hebben een domicilie in Stekene. Vermoedelijk zal het aanbod van 30 woongelegenheden in Kemzeke volstaan om een alternatief woonaanbod te bieden.
  Het betreft 2! woonuitbreidingsgebieden, hier moeten we met de grootste zorg mee omspringen om de toekomst niet te bezwaren. Voorzichtigheid in het gebruiken van de nog beschikbare woongebieden is dus aangewezen.

  bezwaar provinciaal RUP woonuitbreidingsgebied.pdf

-> Kan u zich ook vinden in bovenstaande bezwaren? Onderneem dan actie samen met ons en onderteken mee deze bezwaarschriften en dien ze tijdig in.

bron: bericht door Stekene Verkocht, 28/11/2013

OKT 2

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)
'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' te Stekene

En er wordt nu ook gestart met de opmaak van fase 2 van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen reconversie verblijfsrecreatie.

kaart met aangeduide zones D6, D7 en D12 te Stekene, conversie naar open ruimte deelRUP provincie

bron: bericht van de provincie OVL, 2/10/2013

JULI 15

Nieuwe verkavelingsaanvraag weekendhuizen in de Heimeersstraat!

illustratie bezwaarschriftAan de Heimeersstraat, waar de natuur nog ongerept is, dient een immo kantoor (Van Hoye) een verkavelingsaanvraag in om zes weekendwoningen te bouwen.
Een kaakslag op het stilte gebied en het mooie landelijk karakter in de Heimeersstraat.
Het wordt nog pijnlijker als je weet dat de provincie volop bezig is met de opmaak van een provinciaal RUP om de zone te veranderen in gemengd open ruimte gebied dat in principe bouwvrij is.
Projectontwikkelaars willen nog vlug, vlug hun zaakje regelen en dienen een verkavelingsaanvraag in.
We eisen dat de gemeente deze verkavelingsaanvraag verwerpt!

Daarom OPROEP TOT ACTIE:
- onderteken het bezwaarschrift (zie bijlage) en nodig vrienden, familie uit om het ook te ondertekenen. Verschillende personen kunnen hetzelfde formulier ondertekenen (naam, adres, handtekening). Geef het af op het gemeentehuis voor 21 juli (dienst ruimtelijke ordening).
- Kom op donderdag 18 juli 2013 om 20 u. naar de Heimeersstraat, ter plaatse van de verkavelingsaanvraag (het is nu een paardenwei).

bron: Persbericht door Stekene Verkocht, 3/07/2013

Onderteken mee met vele anderen dit bezwaarschrift, 3/07/2013: download het PDF bestand

Lees wat de kranten schrijven:
persartikel

FEB 11

Vlaams minister Philippe Muyters en Vlaamse vastgoedmakelaars willen kopers meer en beter informeren
“Vermijden dat mensen nog langer weekendverblijf kopen om zich er permanent te vestigen”

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters en de Vlaamse vastgoedmakelaars willen vermijden dat mensen nog langer een weekendverblijf kopen om zich er permanent te vestigen. Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, het BIV, heeft daarom alle makelaars in Vlaanderen opgeroepen om potentiële kopers uitdrukkelijk hierover te informeren.

Nog altijd worden er in Vlaanderen weekendverblijven verkocht, waar de eigenaar zich nadien - bewust of onbewust - permanent vestigt. Ofwel was de koper onvoldoende of foutief geïnformeerd, ofwel wilde hij er niet van weten. Wat ook de precieze oorzaak is, eigenaars begaan in dat geval een stedenbouwkundige overtreding, waar zware straffen op staan. Niet alleen zullen ze geconfronteerd worden met een stakingsbevel voor het gebruik, ze riskeren ook een boete bij doorbreking van het stakingsbevel en een vordering tot herstel bij de rechtbank. “Gezien de vaak schrijnende gevolgen kunnen we dit soort situaties beter voorkomen,” stelt Vlaams minister Philippe Muyters. In overleg met het kabinet start het BIV daarom met een sensibiliseringsactie, die alle 5.500 Vlaamse vastgoedmakelaars bewust moet maken van de problematiek. Vastgoedmakelaars zijn namelijk, zowel volgens de BIV-plichtenleer als de federale en regionale wetgeving, verplicht om diverse opzoekingen te doen over het pand dat ze te koop stellen en potentiële kopers correct en zo volledig mogelijk te informeren. Doen ze dat niet dan riskeren ze niet alleen zware geldboetes, maar ook een schadeclaim van de kopers en tuchtsancties van het BIV (gaande van een waarschuwing, een berisping tot een schorsing of een definitieve schrapping). Het Beroepsinstituut benadrukt dat vastgoedmakelaars een informatieplicht hebben, maar daarnaast ook een belangrijke, maatschappelijke rol kunnen spelen door potentiële kopers van weekendverblijven duidelijk te wijzen op de kwalijke gevolgen bij domiciliering in een weekendverblijf. Bovendien is het niet omdat de vorige eigenaar er wel zijn domicilie had gevestigd dat de nieuwe dit ook nog zal kunnen. Zelfs waar er sprake is van een uitdovend woonrecht, geldt dit voor de persoon en niet voor de woning. Tegelijkertijd vraagt de sector de gemeenten, die de eerste informatieverstrekkers zijn, om de vastgoedmakelaars zo snel en correct mogelijk te informeren, zodat alle misverstanden vermeden kunnen worden. Spijtig genoeg gebeurt het af en toe dat gemeenten een vraag tot vestiging van domicilie inwilligen omdat de federale wetgever de Vlaamse wetgever over het hoofd heeft gezien. Ook dat moet vermeden worden, meent het BIV. Consumenten die van oordeel zijn dat ze toch niet voldoende geïnformeerd zijn door hun vastgoedmakelaar, kunnen dit melden aan het BIV. Dit zowel in het voordeel van de vastgoedconsument als van de sector in het algemeen.

>>bron: persbericht door Philippe Muyters 11/02/2013

>verscheen in de online krant: vandaag.be 11/02/2013

OKT 30

Persmededeling: Gemeentebelangen kiest partij voor permanente bewoners van weekendverblijven

Verkiezingsbrief Gemeentebelangen Gemeentebelangen kiest partij voor permanente bewoners van weekendverblijven.
In 1994 schreef gewezen burgemeester Herman Rollier een brief naar alle bewoners van weekendverblijven met de belofte dat iedereen die voor 1 november 1992 in een weekendhuis woonde niets hoefde te vrezen. Hij stelde zich borg voor deze belofte, natuurlijk ook met de vraag om voor hem te stemmen. We weten welk nefast gevolg dit schrijven had.
Met verbazing vernemen we dat huidige burgemeester Stany De Rechter terug een brief schreef naar de weekendverblijvers waar hij zich engageert voor hen. ‘Als u ons op zondag 14 oktober nog sterker maakt, kunnen wij ons sterker maken voor u’.
Over de overtredingen van de wet wordt wijselijk gezwegen. Integendeel.
In dit schrijven geeft de burgemeester euforisch aan dat na vijf jaar de overtreding van permanente bewoning verjaart en men niet meer kan verontrust worden. Deze informatie bevat maar een halve waarheid en ook op de website van gemeentebelangen waar men naar verwijst voor meer informatie worden de juridische implicaties niet verder uitgewerkt.
We begrijpen het niet. Het is toch de bedoeling van elke overheid om een verjaring te voorkomen. Ook de gemeente kan dit doen door naast een p.v. op te stellen ook een stakingsbevel uit te vaardigen. Bij vaststelling dat het stakingsbevel wordt doorbroken kan de gemeente een administratieve geldboete opleggen. Als de overheid geen verjaring kan voorkomen wijst dit op een spijtig falen van de werking van de overheid waar men beschaamd over moet zijn. Het is pervers dat de burgemeester dit falen nu als een ‘oplossing’ aanreikt. Het geeft de indruk dat hij de verjaring toejuicht en zelfs in de hand werkt.

Deze brief van de burgemeester schept valse hoop bij permanente bewoners van weekendverblijven die zich na 31 augustus 2008 in de gemeente inschreven en niet meer in aanmerking komen voor het decretaal voorzien tijdelijk woonrecht. Nu hopen ze dat binnen enkele jaren hun overtreding zal verjaren en de zaak alsnog in orde komt. De deadline van de strenge aanpak wordt weer eens verschoven. De herbestemming van clusters van weekendverblijven naar open ruimte wordt hierdoor weer wat moeilijker en ongeloofwaardiger. Is dit de bedoeling?

bron: persbericht door Stekene Verkocht, 30/10/2012

Verkiezingsbrief Gemeentebelangen naar weekendhuisbewoners 5/10/2012: download het PDF bestand

>Bekijk de reportage van 30/10/2012 op TV Oost TV Oost logo

JULI 18

Persmededeling: Bingo, lot gewonnen!

Een weekendhuis kunnen verkopen aan de prijs van 570.000 euro.
actievoerders Je zou voor minder een feestje bouwen en de champagne laten knallen.
Een mooie beloning voor een jarenlange bouwovertreding, verborgen door een handige truc. Men koopt twee naast elkaar liggende percelen weekendgrond. Op het ene perceel zet men een huis en op het andere, aanpalende perceel nog een huis met garage ernaast. De garage wordt omgevormd tot woongedeelte en samengevoegd met het huis dat er vlak naast staat. Vervolgens verbindt men beide huizen en je hebt een pracht van een villa.
En dan krijg je er een mooi geschenk bij. De weekendzone wordt in de toekomst wellicht een zone voor recreatief wonen waar men permanent mag wonen. Dit betekent dat de villa een forse meerwaarde krijgt met als vraagprijs 570.000 Euro.
Meer dan 300 eigenaars van weekendverblijven en weekendgronden winnen weldra de lotto. Als de provinciale plannen uitgevoerd worden krijgt hun weekendgrond een herbestemming tot zone voor recreatief wonen (woonzone). Geen wonder dat bij velen het feest niet op kan. Je krijgt plots 100.000 Euro meer voor een perceel.
De grote verliezer is de natuur, de open ruimte en de Stekenaar die weldra mee zal betalen voor de aanleg van de riolering en het asfalteren van de straten.
De actiegroep ‘Stekene Verkocht’ waarschuwt de koper. Beleidsplannen van de provincie moeten nog omgezet worden tot ruimtelijke uitvoeringsplannen. Intussen zijn er verkiezingen en kan er nog veel veranderen. De champagne zou nog eens zuur kunnen oprispen. Wees dus waakzaam als immo kantoren schrijven dat permanent wonen mogelijk is vanaf 2015.

bron: persbericht door Stekene Verkocht, 18/07/2012

>Bekijk de advertentie op immoweb.be

>Bekijk de advertentie op de website van de vastgoedmakelaar

luchtfoto bosstraat

MEI 25

Persmededeling: nieuwe visietekst provincie is een stap achteruit

De nieuwe visitetekst van de provincie m.b.t. problematiek van weekendverblijven is een stap achteruit.

De provincie Oost Vlaanderen bracht vorige week haar nieuwe visie op de weekendverblijven uit.
De actiegroep Stekene Verkocht reageert ontgoocheld.
In vergelijking met de vorige visietekst van november 2009 gaan we er op achteruit.
Zeven clusters die in de vorige visietekst een bestemming ‘open ruimte ‘kregen, worden nu omgezet naar een zone voor recreatief wonen, waar permanent wonen toegestaan is.
De stevige planologische argumenten van de visietekst in 2009 om deze clusters om te vormen tot open ruimte worden totaal genegeerd. In de plaats krijgt men enkele flauwe excuses om die clusters nu toch tot woonzone om te vormen. Het betreft vaak kleinere clusters die een zeer storende stempel drukken op het landschap. Enkele voorbeelden van clusters die nu, in tegenstelling tot de vorige visietekst, een bestemming woonzone krijgen.
• Cluster C (nu B1) is een zeer langwerpige cluster, gelegen aan de Kapelledreef, die het bosgebied in twee delen scheurt.
• Cluster N (nu C3), bevindt zicht ten oosten van de Heistraat en mondt uit in de Lange Dweerstraat. Een groot gedeelde van deze cluster kreeg als bestemming ‘open ruimte’ omdat het midden een aaneengesloten open ruimte gebied ligt en moeilijk bereikbaar is. De provincie verlaat deze visie en slechts enkele percelen krijgen nog de bestemming open ruimte.
• Cluster A3, A5 en A6 (nu D11, E1 en E2) zijn kleine clusters die zich ten Westen van de Hellestraat bevinden. Ze bevinden zich midden de open ruimte, nabij bosgebied.

De actiegroep vreest dat met deze nieuwe visietekst de onduidelijkheid nog zal toenemen. De vorige visietekst had een duidelijk uitgangspunt. Als men er mag bouwen, mag men er ook wonen. En omgekeerd: als men er niet mag wonen, dan mag men er ook niet bouwen. Deze duidelijkheid verlaat men nu. Men mag terug (tijdelijk) bouwen in clusters die later de bestemming open ruimte krijgen. Permanent wonen blijft echter verboden. Ook al gelden er strenge bouwvoorschriften, hier vraagt men om problemen en zal de geschiedenis zich herhalen.
Aan deze visie hangt een serieus kostenplaatje. Grote clusters zoals o.a.S1 (nu D5) aan de Lekestraat cluster A7 en A8 (nu E3 en E4) ten oosten van de Hellestraat (Voorthoek)en cluster M (nu C1) aan Nieuwdorp zal men moeten voorzien van riolering vermits men er permanent zal mogen wonen. Deze zware factuur hangt boven de Stekenaars. Daarenboven geeft de visietekst aan dat men de toegangswegen best onteigent om zo de veilige toegankelijkheid te garanderen. Ook dit zal de Stekenaar mogen betalen en het gevaar van asfaltering van zandwegen loert om de hoek.

De actiegroep Stekene Verkocht blijft aandringen op strenge controle om te voorkomen dat weekendhuizen uitdeinen tot grote woningen midden in de natuur. Tevens kan men ook de valse domicilies aanpakken van permanente bewoners die elders een schijndomicilie hebben. In het kader van sociale en fiscale fraudebestrijding treedt men in de grote steden reeds strenger op. Waarom kan dit hier dan niet gebeuren? In de visietekst merken we eerder een berusting dan een strijdvaardigheid.

Volgens de actiegroep Stekene Verkocht ligt de oplossing van het probleem in het laten naleven van de wet. Dit kan toch zo moeilijk niet zijn? De actiegroep ‘Stekene Verkocht’ zal dit dossier van nabij blijven opvolgen. Indien nodig zal de actiegroep zich omvormen tot een vzw zodat een burgerlijke partijstelling mogelijk is en we bij overtredingen een juridisch geding kunnen aanspannen . We gaan er geen vrienden mee maken, maar iemand moet toch de open ruimte verdedigen en de wetteloosheid aanpakken.

bron: persbericht door Stekene Verkocht, 31/05/2012

clusteroverzichtsplan: in de folder v/d provincie (PDF, 2,3MB)

Lees wat de kranten schrijven:
persartikel persartikel persartikel

MEI 25

Provincie Oost-Vlaanderen: nieuwe visietekst mei 2012

De provincie Oost-Vlaanderen bracht zonet haar nieuwe visietekst uit:
Stekene: een nieuwe kijk op verblijfsrecreatie.

> DOWNLOAD HIER de folder voor Stekene van de Provincie OVL (PDF 2,3MB, 4 pagina's)

> DOWNLOAD HIER algemene aanpak weekendverblijven OVL (PDF 78KB, 11 pagina's)

> DOWNLOAD HIER de volledige nieuwe visietekst van de Provincie OVL (PDF 4,6MB, 62 pagina's)

Meer hierover op de website van de Provincie OVL.

bron: provincie Oost-Vlaanderen, mei 2012

JAN 28

Persmededeling: Bewaar het groen in de Heimeersstraat te Stekene

De provincie Oost-Vlaanderen beseft dat het oplossen van de problematiek van de weekendverblijven een werk van lange adem zal worden.
De provincie is bekommert dat in die tussentijd stukken ongeschonden natuur verkaveld worden en volgebouwd met weekendhuizen. Daarom wil ze zo vlug mogelijk deze groene ruimte een herbestemming geven van zone van recreatief verblijf naar open ruimte.
De provincie roept de gemeente op om suggesties door te geven zodat die in een provinciaal ruimtelijk structuurplan kunnen opgenomen worden.

De actiegroep Stekene Verkocht roept de gemeente Stekene op om hier op in te spelen. Concreet denkt de actiegroep Stekene Verkocht aan een mooi stuk natuur (tussen cluster E en F) aan de Heimeerstraat. Het zou doodjammer zijn dat ook hier een verkaveling van weekendhuizen komt.
Ook de provincie geeft in zijn visietekst aan dat deze optie aangewezen is. Deze groene plek vormt een groene corridorfunctie tussen de vallei van het kanaal van Stekene en de groengebieden in de bosgordel Wullebos/Wildernis/Klein-SinaaI. Dit moet bewaard blijven aldus de provincie.

Vermits het uitvoeren van alle plannen rond de weekendverblijven nog vele jaren kan duren, mag de gemeente het risico niet lopen dat projectontwikkelaars o.a. ook de Heimeerstraat verder volbouwen en het landelijk karakter helemaal verdwijnt. De provincie heeft het laatste woord, maar staat open voor suggesties van de lokale overheid omdat die de situatie ter plaatse het best kennen. De actiegroep Stekene Verkocht hoopt dat de gemeente zich inzet voor het behoud van dit plekje natuur.

persbericht door Stekene Verkocht, 28/01/2012

Lees wat de kranten schrijven:
persartikel persartikel persartikel persartikel

NOV 17

Nog steeds onjuiste Immo advertenties

Actiegroep Stekene Verkocht ontvangt nog steeds meldingen van onjuiste Immo advertenties. Recente advertenties die foutieve informatie bevatten en belangrijke informatie achterhouden voor de toekomstige koper. Er worden bewoonbare oppervlaktes geadverteerd hoger dan 80m², terwijl een weekendhuis maximum 80m² bewoonbare oppervlakte mag hebben.

door Stekene Verkocht, 17/11/2011

AUG 04

Persmededeling: Aanpak illegale weekendverblijven

De actiegroep Stekene Verkocht is verheugd dat de inspectie RWO (ruimtelijke ordening) werk maakt van de opvolging van de visietekst van de provincie Oost Vlaanderen m.b.t.de weekendverblijven in Stekene.
In de visietekst staan verschillende clusters aangegeven waar er geen sprake kan zijn van regularisatie en waar dringend herstelmaatregelen nodig zijn. Het betreft in eerste instantie clusters van illegale weekendverblijven in bosgebied en kwetsbaar gebied.
De inspectie Ruimtelijke Ordening maakt werk van deze aanbevelingen. In een eerste fase neemt ze cluster G onder handen. Het is een cluster van 13 illegale weekendverblijven zonder permanente bewoning in bosgebied (kwetsbaar gebied) aan het verlengde van de Zwarte Heistraat.
Een proces verbaal werd opgesteld en in het najaar kan er een herstelvordering komen.
Ook bij cluster I, aan de Zwarte Heistraat , is men momenteel bezig met proces verbalen op te stellen. Deze cluster omvat 10 illegale weekendverblijven zonder permanente bewoning in bosgebied (kwetsbaar gebied).
De actiegroep Stekene Verkocht hoopt dat men verder een prioriteit maakt van de aanpak van illegale weekendverblijven in bosgebied
Zo worden de meest flagrante overtredingen eindelijk aangepakt en kan het boskarakter hersteld worden.

persbericht door Stekene Verkocht, 04/08/2011

>Overzicht clusters in de visietekst (PDF, 84 p.) v/d provincie.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerLees wat de kranten deze week schreven:
persartikel persartikel

FEB 12

Persmededeling: Wie wordt de volgende gedupeerde?

Actiegroep Stekene Verkocht vreest dat toekomstige kopers van weekendverblijven in Stekene zich weldra verongelijkt zullen voelen. Verkopers van weekendhuizen verzwijgen een deel van de waarheid of stellen het te rooskleurig voor.
Zo heeft een verkoper het lef om te poneren dat je in het weekendhuis dat te koop wordt aangeboden nu al permanent mag wonen.
Zolang de visietekst niet is omgezet in een ruimtelijk uitvoeringsplan mag een nieuwe eigenaar niet permanent wonen in een recreatiegebied. Dit is de wet en die moet je aan de kandidaat koper weergeven. Daarenboven kan de visietekst nog wijzigen. Enige voorzichtigheid en correcte informatie is hier dus op zijn plaats. Men mag het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is.
> bekijk advertentie 1
> bekijk advertentie 2

Een verkoper weet te vertellen dat er een gedoogbeleid is voor als men er zijn adres zet. Om dit te weten heeft hij alle instanties geraadpleegd. Men maakt een PV op maar er wordt geen verder gevolg aan gegeven gelet op de intentie om hier later permanente bewoning toe te laten.
Zie bijlage immo domicilie elders, a
> bekijk de advertentie...
> lees de bijhorende verklaring van de immo makelaar

Op 17 december 2007 verstuurde het gemeentebestuur van Stekene een brief aan de notarissen en immokantoren met de vraag hun cliënten er op te wijzen dat permanente bewoning van weekendverblijven niet kan. Klaarblijkelijk volstaat dit niet. Stekene Verkocht is van oordeel dat de verkopers best verplicht worden om meer en correcte juridische informatie te verschaffen in deze complexe materie. Vermits men voor weekendhuizen elders een domicilie moet hebben, kan dit potentiële kopers afschrikken. Daarom geeft de verkoper advies hoe je dit kunt omzeilen: “Je adres zal dus ergens anders moeten staan vb postbus of bij ouders ofzo.” De wet is echter duidelijk en laat dit niet toe. Volgens het KB van 16 juli 1992, hoofdstuk III, art 16 is de bepaling van de hoofdverblijfplaats (domicilie) gebaseerd op een feitelijke situatie.
Zie bijlage immo domicilie elders, b
> bekijk de advertentie in De Koopjeskrant...

Een andere verkoper beweert dat de weekendgrond die hij aanbiedt, in 2011 zal geregulariseerd worden tot bouwgrond. Ook hier loopt men op de zaken vooruit en kunnen de voorschriften nog veranderen. Men stelt verkeerdelijk voor dat alles reeds in kannen en kruiken is.
Zie bijlage immo regularisatie bouwgrond (Immo Goetstouwers)
> bekijk de advertentie...

luchtfoto 2 samengevoegde weekendhuizen De creativiteit van sommige eigenaars om de wet te omzeilen kent geen grenzen. De bebouwde oppervlakte van een recreatiewoning mag maximaal 80 m2 bedragen. Een gefortuneerde eigenaar koopt in de Papenstraat, vlakbij de Stropers, twee aanpalende percelen weekendgrond en plaatst er twee samengevoegde weekendhuizen op van elk 60 m2. In totaal heb je dan een riant gebouw van 120 m2. Dit geheel staat nu te koop voor 224.000 Euro. Als men echter deze twee woningen in één geheel verkoopt kan er een probleem ontstaan want je overschrijdt de toegestane oppervlakte. De koper loopt hier een groot risico.
Zie bijlage van Immo Van Hoye Papenstraat 3a en Papenstraat 3b, grondplan en 3c luchtfoto
> bekijk de advertentie...
> bekijk het grondplan (PDF)...

Stekene Verkocht merkt ook dat er meer en meer weekendhuizen te huur worden aangeboden. Wettelijk mag men een weekendhuis verhuren. Men betaalt vlug 500 euro huishuur per maand. Alle risico’s zijn voor de huurder als die er illegaal permanent woont, zoals dit vaak gebeurt. De eigenaar strijkt de winst op. Daarenboven betaalt die hier weinig belasting op vermits weekendhuizen een lager K.I. hebben.
Zie bijlage immo weekendhuis te huur, 4
> bekijk advertentie 1 (net verhuurd) (PDF)...
> bekijk advertentie 2...

Regelmatig krijgen medewerkers van de actiegroep Stekene Verkocht vragen om informatie in deze complexe materie van weekendhuizen. Voor de kopers en huurders is het vaak zeer onduidelijk. Stekene Verkocht roept daarom de verkopers en verhuurders op om van deze complexiteit geen misbruik te maken door zaken te verzwijgen of al te rooskleurig voor te stellen.

persbericht door Stekene Verkocht, 12/02/2011

Lees wat de kranten deze week schreven:
persartikel persartikel persartikel

Reactie van Stekene Verkocht op het artikel in Het Nieuwsblad (19/02/2011) :
Vreemd dat makelaars beweren dat je permanent mag wonen in weekendverblijven. In de algemene regel geldt dat je er niet permanent mag wonen met het gevolg dat je er geen domicilie kan krijgen. zie hieronder het decreet ruimtelijke ordening HOOFDSTUK IV. Aanpak permanente bewoning weekendverblijven Afdeling 1. Begrip Art. 5.4.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 1° “weekendverblijf”: een al dan niet verplaatsbare en vanuit bouwfysisch oogpunt hoofdzakelijk vergunde constructie die krachtens de stedenbouwkundige voorschriften niet tot permanente bewoning kan worden bestemd, en die voldoet aan alle volgende voorwaarden..... Enkel bewoners die reeds een jaar ingeschreven zijn in de gemeente voor 31 augustus 2009 kunnen permanent blijven wonen. dit is de wetgeving tot heden.

JUN 01

Nieuwe aanpak permanente bewoning

De gemeenten in de politiezone Neteland gaan vanaf vrijdag 21 mei 2010 strenger toezien op de permanente bewoning in weekendverblijven.

Naast een gedoogbeleid voor oude gevallen worden nieuwe gevallen permanent geweigerd.

Vanaf nu zal elke inschrijving in een weekendverblijf doorgegeven worden aan de politiezone Neteland. De politie gaat telkens ter plaatse om een proces-verbaal op te maken waarin de overtreding van de permanente bewoning vastgesteld wordt.

Tezamen met dit PV zal een stakingsbevel (ofwel staking strijdig gebruik) opgelegd worden. Dit betekent dat de permanente bewoner verplicht wordt om de overtreding of de permanente bewoning te stoppen. Het stakingsbevel is een preventieve maatregel. De permanente bewoners krijgt enkele maanden de tijd om een oplossing te zoeken.

Wanneer na drie maanden vastgesteld wordt dat de permanente bewoning niet is beëindigd wordt een nieuw stakingsbevel uitgevaardigd en een administratieve boete van 5.000 euro opgelegd. Deze administratieve boete kan meerdere keren herhaald worden.

Nieuwe bewoners die zich op de dienst bevolking aanmelden om zich in te schrijven in een weekendverblijf, zullen vooraf duidelijk geïnformeerd worden over deze nieuwe aanpak zodat zij zich bewust zijn van de mogelijke gevolgen.
De informatie wordt ook verspreid aan de notarissen en immobiliënkantoren in de buurt.

bron: politiezone Neteland (de gemeentes: Grobbendonk, Olen, Vorselaar, Herentals en Herenthout)

>Lees dit bericht van de gemeente Herenthout

>Lees dit bericht van de gemeente Grobbendonk

JAN 24

Persmededeling Stekene Verkocht

TV Oost reportage visietekst provincie Samen met vele buurtbewoners uit de Heimeersstraat, Bosdorp en Heirweg begrijpt de actiegroep ‘Stekene Verkocht’ niet waarom de recente verkaveling weekendverblijven gelegen aan de Heimeerstraat een bestemming tot ‘zone voor recreatief verblijf’ (lees woonzone) zal krijgen.
In een zone voor recreatief verblijf is er een onbeperkt woonrecht.

Hier slaat de provincie in haar visietekst de bal volledig mis.
Het betreft immers een zeer recente verkaveling met slechts enkele weekendverblijven op. Hier stelt zich dus geen probleem van permanente bewoning. Waarom deze leegstaande kavels dan upgraden tot ‘zone voor recreatief verblijf’?
Enkel de speculatie is er mee gediend. Een koper kocht onmiddellijk bij de aanvang van de verkaveling vijf percelen aan een zacht prijsje en krijgt nu vijf bouwgronden cadeau. Is dit de boodschap die men de burger wil meegeven?
Vanuit de visitekets hanteert men planologische argumenten om te beslissen of een cluster weekendverblijven de bestemming ‘zone voor recreatief verblijf’ of ‘open ruimte’ zal krijgen.
Welnu, deze cluster is gelegen vlakbij een stiltegebied en vormt momenteel een uitstekende bufferzone met de bebouwde kom. Met de omvorming tot een zone voor recreatief verblijf zal de drukte toenemen.
Op Vlaams niveau is de beoordeling duidelijk: het boskarakter van de omgeving mag niet in het gedrang komen.
actievoerders Tevens vormt de ontsluiting een probleem: Er is geen uitweg via Bosdorp. Er is enkel een ontsluiting via de Heimeerstraat waardoor deze straat zijn landelijk karakter dreigt te verliezen.
In de visietekst haalt men er dan maar een bijkomend argument bij:
Men wil de bewoners van andere permanente weekendverblijven met deze verkaveling een woongelegenheid aanbieden. Door speculatie zijn bijna alle kavels reeds verkocht zodat dit argument niet opgaat.

Kortom, buurtbewoners en actiegroep nemen het niet dat deze recente verkaveling een verkapte vorm van woonzone wordt. Dit ruikt naar speculatie en winstbejag ten koste van de schaarse open ruimte.

p.s.: In het verleden verzamelde de buurt een petitie met 300 handtekeningen om te protesteren tegen de verkaveling van deze weekendzone. Zonder resultaat.

persbericht door Stekene Verkocht, 24 januari 2010
>Bekijk de tv-reportage van TV Oost TV Oost logo

Lees wat de kranten schreven op 25 jan 2010:
persartikel persartikel persartikel

NOV 28

Persmededeling Stekene Verkocht

Een eerste reactie van de actiegroep ‘Stekene Verkocht’ op de visietekst van de provincie Oost Vlaanderen m.b.t. de problematiek van de weekendverblijven:

De actiegroep ‘Stekene Verkocht’ merkt in de visietekst positieve punten.
Het uitgangspunt in de visietekst om de open ruimte en het landschap zo veel als mogelijk te vrijwaren vindt de actiegroep lovenswaardig.
Zo wil men in vele clusters van weekendverblijven een halte toeproepen aan nieuwe verkavelingen. Eindelijk!
Het handhavingsbeleid krijgt in de visietekst een duidelijke klemtoon als het illegale weekendverblijven betreft.  Terecht, weekendverblijven horen niet thuis in natuur- of landbouwgebied. De actiegroep hoopt dat met deze visietekst men nu krachtdadig zal optreden, want deze problematiek sleept al tergend lang aan.
De actiegroep Stekene Verkocht deelt de bekommernis van de visietekst om gepaste woningen aan te bieden als mensen beslissen om de permanente bewoning in weekendhuizen te stoppen. Hier kan het decreet op het grond- en pandenbeleid een oplossing aanreiken
Ook al blijft het nog een juridisch kluwen, de visietekst biedt een kader waar men stappen vooruit kan zetten in de oplossing van de problematiek.

Toch heeft de actiegroep ook enkele ernstige bedenkingen tegenover de visietekst.
229 weekendhuizen krijgen een statuut van ‘wonen in recreatief verblijf’. Hier krijgt men een blijvend woonrecht waardoor deze weekendgrond de waarde van een bouwgrond krijgt. Volgens het nieuwe decreet op de ruimtelijke ordening moet men voor een bestemmingswijziging van weekendzone naar woonzone een zeer kleine heffing betalen op de meerwaarde. Een concreet voorbeeld: een perceel recreatiegrond van 750 m² wordt bouwgrond. Dit geeft een meerwaarde van minstens 65.000 euro en hiervoor moet men een heffing van slechts 1.764 euro betalen.
De overtreder, die in feite woont waar hij niet mocht wonen, krijgt aldus een mooie beloning. Dit zal kwaad bloed zetten bij vele mensen.
Clusters met blijvend woonrecht zullen niet enkel riolering, maar ook straatverlichting, riolering, geasfalteerde wegen,… krijgen. Kosten die de projectontwikkelaars destijds niet gedaan hebben en nu doorgeschoven worden naar de gemeenschap. De natuur zal er nog weinig sporen achterlaten.
Daarenboven liggen sommige van deze clusters nabij waardevol gebied.
Het wordt helemaal onduidelijk als in één cluster sommige weekendhuizen een blijvend woonrecht krijgen terwijl anderen genoegen moeten nemen met een uitdovend woonrecht tot 2029 terwijl ze amper vijftig meter verder wonen.
Daarom pleit de actiegroep ervoor om alle vergunde weekendverblijven een uitdovend woonrecht te geven tot 2029. Als men het voor 401 vergunde weekendwoningen kan doen: moet dit ook lukken voor de resterende 229.
Dit schept duidelijkheid. Het is humaan en rechtvaardig. Tevens zal de waarde van de weekendgrond niet sterk stijgen zodat speculatie niet beloond wordt. 
En de druk op de natuur zal niet toenemen.

De actiegroep Stekene Verkocht hoopt dat de visietekst vlug de nodige juridische draagkracht krijgt, zodat projectontwikkelaars niet in de rapte nog vlug enkele verkavelingen er door proberen te krijgen.

In de visietekst is er sprake van 750 weekendverblijven in Stekene. Dit betreft enkel de weekendverblijven die een belasting op tweede verblijf betalen of een domicilie hebben in de gemeente. In werkelijkheid zijn er het heel wat meer!

De actiegroep Stekene Verkocht pleit voor scherpe waakzaamheid op het terrein..  Zo merkt de actiegroep dat sommige weekendverblijven commerciële activiteiten opstarten en het niet zo nauw nemen met de beperkingen in bouwvolume. Alert reageren is de boodschap of anders mag men binnen afzienbare tijd weer een nieuwe visietekst schrijven.

persbericht door Stekene Verkocht, 28 november 2009

NOV 27

Provincie Oost-Vlaanderen: visie op weekendverblijven te Stekene

De provincie Oost-Vlaanderen bracht zonet haar visietekst uit:
Stekene: een visie op weekendverblijven.
De visie die in dit document naar voor wordt gebracht is een uitgangspunt bij de opmaak van
Ruimtelijke Uitvoeringsplannen voor de zones voor verblijfsrecreatie binnen de gemeente
Stekene. De visie is ook de basis voor de opmaak van een plan-MER...

> DOWNLOAD HIER de volledige visietekst van de Provincie Oost-Vlaanderen (PDF 1,33MB, 84 pagina's)

bron: provincie Oost-Vlaanderen, 27 november 2009


>Lees wat Gazet Van Antwerpen schreef op 27 nov 2009 GVA logo

>Bekijk de tv-reportage van TV Oost TV Oost logo

JUL 22

Het nieuwe Vlaamse decreet ruimtelijk ordening

Het goedgekeurde nieuwe Vlaamse decreet ruimtelijke ordeing m.b.t. permanent wonen in weekendhuizen en berekening van de heffing op de meerwaarde bij bestemmingswijziging...
> LEES MEER in de rubriek 'VLAAMS PARLEMENT'...

door Stekene Verkocht, juli 2009

JUL 6

Stekene Verkocht wil geen tweede Maretak

WAASMUNSTER/STEKENE - De actiegroep 'Stekene Verkocht' reageert bezorgd op de goedkeuring van het herbestemmingsplan voor de weekendverblijven in Waasmunster. De leden hopen dat de zaak geen navolging in Stekene krijgt.
De beslissing van Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (Open VLD) om de permanente bewoning te regulariseren in de Waasmunsterse verblijfsrecreatieparken rond de Schrijbergstraat baart de actiegroep Stekene Verkocht zorgen.

'Deze beslissing mag geen precedent worden om ook in Stekene de permanente bewoning in de weekendverblijven toe te laten', zegt Eric Van Daele namens de Stekense actiegroep. 'Daardoor zou de druk op het landelijk karakter van Stekene sterk toenemen. Het groen in de weekendzones zal onherroepelijk verdwijnen. De waarde van de grond zal spectaculair stijgen, waardoor de percelen kleiner zullen worden. De recreant die een weekendhuisje kocht om te genieten van de oase van groen en rust, zal wakker worden in een woonverkaveling. Voor alle duidelijkheid: Stekene Verkocht' heeft geen probleem met de échte recreanten in een weekendverblijf.

Een regularisatie tot bouwgrond zal ook kwaad bloed zetten bij de gewone Stekenaar die een legale, maar dure bouwgrond kocht, terwijl je in de weekendzones via de regularisatie goedkopere en mooiere bouwgronden in de wacht kan slepen. Het is pijnlijk dat kansarmen niet van deze maatregel kunnen genieten. Zij zullen de meerwaarde nooit kunnen betalen, terwijl de gegoeden en speculanten met een glimlach een gouden zaak doen.'

De Stekense actiegroep wil dat de huidige wetgeving rond weekendverblijven gehandhaafd blijft. 'Dit geeft de échte recreant de mogelijkheid om op een betaalbare en aanvaardbare wijze te genieten van de natuur en de rust. De gemeente kan beter de achterstand inzake sociaal woonbeleid inhalen. 'We blijven ons verzetten tegen de mogelijke plannen om weekendgronden te regulariseren tot bouwgrond', besluit Van Daele.

bron: Nieuwsblad, 24 juni 2009

MA 10

PERSMEDEDELING: Meer nieuwbouw weekendverblijven dan woningen te Stekene!

nieuwbouw In 2008 kwamen er 39 nieuwbouw weekendverblijven in Stekene bij, en 37 nieuwbouw woningen. Dit betekent dat er meer weekendverblijven bijkomen dan gewone woningen! In 2008 kwam er trouwens geen enkele sociale woning bij.
Stekene Verkocht vindt het alarmerend dat in 2008 er een recordaantal nieuwbouw weekendverblijven bijgekomen zijn. Iedereen weet dat deze nieuwbouw weekendverblijven dienen voor permanente bewoning.
De belofte van de overheid om een planologische oplossing uit te werken voor de permanente bewoning in weekendverblijven, die veel verder reikt dan een uitdovende woonrecht, verklaart deze tendens.
Stekene Verkocht roept de overheid op om de plannen te wijzigen. Enkel als de gemeente Stekene en de provincie Oost Vlaanderen duidelijk stellen dat weekendverblijven geen blijvend en permanent woonrecht krijgen zal het tij keren.
dubbelwoonst dubbelwoonst
Daarenboven volgt Stekene Verkocht angstvallig de situatie ter plaatse op. In de Zandstraat en het Riet worden percelen kaalgekapt. In het Riet heeft de eigenaar enkel een toestemming om het bos uit te dunnen maar het hele bosperceel moet er aan geloven.

dubbelwoonstdubbelwoonst Sommige eigenaars zijn zeer creatief om een heel groot weekendhuis neer te poten. Ze omzeilen de wet die voorschrijft dat een weekendhuis maximum 60 m2 groot mag zijn. In een zijstraat van de Hellestraat plaatste een eigenaar twee weekendhuizen, op twee verschillende percelen vlak naast elkaar. Een alerte medestander van Stekene Verkocht diende een klacht in.
De klacht werd grondig bekeken. Het zijn twee percelen waar telkens een gebouw werd opgezet met vergunning. De gebouwen zijn niet te groot maar werden slechts vier meter van elkaar gebouwd. Tussenin volledig een betonnen vloer, wat doet vermoeden dat het in de toekomst een groot huis wordt. In plaats van twee septische putten en elektriciteitsmeters treft men er slechts een aan zodat het zeker is dat het hier om één toekomstig groot huis gaat.
Op basis van de klacht werden de werken stil gelegd.

persbericht door Stekene Verkocht, 10 maart 2009

 

gva krantenbericht persartikel

bron: TV OOST, 11 maart 2009 (afb.1) - Gazet Van Antwerpen, maart 2009 (afb.2) - Het Nieuwsblad, 4 april 2009 (afb.3)
nieuws.be

JAN 20

PERSMEDEDELING: Fenomenale hoge prijzen voor bosgrond

persartikel FENOMENALE HOGE PRIJZEN VOOR BOSGROND MET CARAVAN
De actiegroep ‘Stekene Verkocht’ merkt op dat verkopers fenomenale hoge prijzen vragen voor een perceel bosgrond met een caravan of constructie op. Op bosgrond mogen er echter geen caravans of constructies staan.
De prijs voor een lapje bosgrond van amper 1.000 m2 bedraagt vlug 20.000 Euro De normale marktprijs bedraagt ongeveer 3.000 Euro!
In de Zwarte Heistraat vraagt men 34.000 Euro voor een perceel bosgrond van 936 m2 met caravan op.

Vanwaar die hoge prijzen als er correct aangegeven wordt dat het om bosgrond gaat?
We nemen de Zwarte Heistraat als voorbeeld Stekene Verkocht is van oordeel dat de aanwezigheid van de illegale caravans de prijzen omhoog jagen. Deze caravans stonden er al zeer lang en nooit was er een probleem. Waarom zou je dan nu een probleem verwachten, klinkt de redenering. De aanwezigheid van vele omliggende percelen bosgrond met telkens een caravan of staketsel op geeft daarenboven de indruk dat de bosgrond feitelijk bestemd is voor recreatie en er een gedoogbeleid heerst. Ook de aanwezigheid van twee onverklaarbare piepkleine clusters ‘echte weekendgrond’ in de Zwarte Heistraat draagt tot deze perceptie bij. Komt daarbij dat sommige percelen bosgrond zelf een huisnummer hebben. Met het gevolg dat men hier niet meer van een echt bos kan spreken, maar van een aaneenschakeling van kleine percelen ‘bosgrond met caravan of constructie’ De vraagprijs speelt hier op in. Stekene Verkocht vreest dat kopers, die de situatie niet goed kennen, onnodige risico nemen Daarenboven komt dat echte weekendgrond, met een mogelijke kans op blijvend en permanent woonrecht, zeer duur wordt zodat de dagrecreant zijn heil zoekt in een perceel bosgrond met caravan.

persbericht door Stekene Verkocht, 20 jan 2009

Het voorbeeld uit bovenstaand persbericht, bos te koop in de Zwarte Heistraat: >>>BEKIJK DE ADVERTENTIE.
Andere vb. van misleidende advertenties (bos en natuurgebied): >>>Bos te koop HEIRWEG, >>>Bos te koop, >>>donkerhofstede W102

persartikel persartikel

bron: Laatste Nieuws, 21 jan 2009 (afb.1) en Passe-Partout, 28 jan 2009 (afb.2), verscheen ook in Het Nieuwsblad, nieuws.be

DEC 8

Protest tegen regeling weekendverblijven

STEKENE - Het nieuwe decreet ruimtelijke ordening van de Vlaamse overheid kan niet op begrip rekenen bij Stekene Verkocht!, de actiegroep die tegen regularisatie van weekendverblijven is. In Stekene zijn er heel wat weekendverblijven, waarvan er een flink aantal permanent wordt bewoond. Het ontwerpdecreet vormt in hun ogen geen oplossing. 'Het voorstel houdt in dat mensen die al een jaar wonen in een weekendverblijf, woonrecht krijgen tot 31december 2029', zegt Eric Vandaele. 'In een provinciaal uitvoeringsplan kan die periode zelfs tot 31december 2039 worden verlengd. Dat vinden wij een zeer verregaande tegemoetkoming aan permanente bewoners van weekendverblijven. Wij vinden een blijvend woonrecht onbespreekbaar. De mogelijke nieuwe regeling houdt in dat de overtreder wordt beloond. De brave burger die een dure legale bouwgrond koopt, wordt voor schut gezet. We vrezen dat het landelijke karakter van Stekene in het gedrang komt.' (sl)

bron: Nieuwsblad, 8 dec 2008

DEC 6

PERSMEDEDELING: Overtreder belonen!

Het nieuw ontwerp decreet rond ruimtelijke ordening werd door de Vlaamse regering goedgekeurd.  Vermoedelijk zal  het Vlaams parlement dit ook goedkeuren.
Dit betekent dat permanente weekendbewoners, die reeds een jaar in een weekendhuis wonen, woonrecht krijgen tot 31 december 2029.
Vermits Stekene een samenwerkingsverband met de provincie afsloot zullen via provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen planologische oplossingen gezocht worden voor de vele clusters.
In een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kan het woonrecht zelfs verlengd worden tot 31 december 2039.
Stekene Verkocht is van oordeel dat deze tegemoetkomingen voor de permanente weekendbewoners zeer verregaand zijn. 
Een verder tegemoetkoming waarin permanente weekendbewoners, in een zone voor recreatief verblijf, een BLIJVEND woonrecht hebben vindt Stekene Verkocht onbespreekbaar. 
Dit is de overtreder belonen en de brave burger die de wet volgt en een dure legale bouwgrond koopt voor schut zetten. Tevens wordt het landelijk karakter van Stekene hierdoor verder aangetast.

persbericht door Stekene Verkocht, 6 dec 2008

DEC 2

Woning in Stekene gesloopt

In de Meersstraat in Stekene is vanmorgen een woning met de grond gelijk gemaakt. Het ging om een uitvoering van een vonnis van het hof van beroep in Gent. Aanleiding was een reeks flagrante milieuovertredingen.
Autowrakken
De bewoners hadden een grote hoeveelheid afval zoals autowrakken gestockeerd en gingen niet in op herhaalde vragen van het gemeentebestuur om dit op te ruimen. Uiteindelijk startte de gemeente een zogenaamde 'milieustakingsvordering' op. De woning ligt immers in een beschermd valleigebied. Bezwarend element naast de milieuovertredingen waren een aantal bouwovertredingen aan de woning zelf. Zowel de rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde als het hof van beroep in Gent vorderden daarom het herstel van het terrein in zijn oorspronkelijke staat. Niet alleen moest alle afval verwijderd worden maar ook alle illegale constructies. Het gemeentebestuur van Stekene betreurt dat het zover is gekomen maar wijt dit aan de weerspannigheid van de bewoners om alles op te ruimen. Ze gingen ook nooit in op een voorstel tot overleg. (belga/mvdb)

bron: HLN, 2 dec 2008

NOV 14

Provincie vindt nieuwe weekendverblijven niet wenselijk!

persartikel

bron: GVA, 14 nov 2008 (klik op de afbeelding om te vergroten).

NOV 13

in de pers: "Bom onder Stekene"

persartikel

bron: GVA, 12 nov 2008 (klik op de afbeelding om te vergroten).

NOV 12

Vakantiehuisjes: de Waasland Connection

> LEES MEER in volgende krantenbericht...

bron: verschenen in krant De Tijd, 26 oktober 1996:

Vakantiehuisjes: de Waasland Connection

De Waasland Connection
Wie op het gewestplan een blik werpt op het Wase Stekene, zal opmerken dat de wetgevers deze bosrijke grensgemeente heeft bedacht met bijna 40 recreatiegebieden. Die sluiten niet eens aan op elkaar: hier een lapje, daar een spietje dat plots in het midden van een woongebied of een agrarisch gebied opduikt. Dat was natuurlijk om problemen vragen. En Stekene heeft die overvloedig.

Een goed georganiseerde groep verkavelaars vaarde er wel bij.
René de Witte In tegenstelling tot de Antwerpse Kempen waar processen-verbaal door het parket systematisch worden geseponeerd, heeft men in het Waasland de hele rit uitgereden en overtreders die zich voor permanente bewoning in een recreatiegebied lieten inschrijven, uiteindelijk toch voor de correctionele rechtbank van Dendermonde gedagvaard. Permanent wonen in een recreatieverblijf wordt immers beschouwd als een (woon)misdrijf. Hoeveel mensen uiteindelijk zijn verwezen is lang niet duidelijk, al blijkt dat niet echt om tientallen te gaan. Langs officiële weg is het aantal niet te krijgen, terwijl de betrokkenen zelf niet met hun problemen te koop lopen.

Bovenop diegenen die voor de rechtbank dienen te verschijnen, mag worden geschat dat vele tientallen bewoners in het Waasland wel een aanmaning van het Vlaams Gewest in de bus kregen om het permanent wonen te staken. De brieven werden tot nog toe enkel verstuurd naar mensen die eerder waren betrapt op een bouwovertreding. Via de PVs over deze bouwovertreding kwam het Gewest ook aan de gegevens over permanente bewoning en werden aanmaningen verstuurd. Het Gewest kan echter niet zelf een vervolging instellen. Daartoe rekende het op de gemeenten. Aan hen dan de appreciatie en het initiatief om daadwerkelijk tot vervolging over te gaan.

Vrijspraken
Begin '93 beslisten de burgemeesters van Stekene, Sint-Gillis-Waas en Waasmunster om zich voortaan hard op te stellen en eenieder die zich na 1 november '92 nog zou inschrijven in een recreatiegebied in de gemeente, te vervolgen. Dat gebeurde in Stekene waar zon vijftiental PVs werden opgesteld en in Waasmunster waar het om een drietal PVs zou gaan. Inmiddels zijn voor wat Stekene betreft, drie vonnissen bekend van de 17de en de 18de kamers van de rechtbank van eerste aanleg van Dendermonde. Telkens vielen vrijspraken.
De belangrijkste vrijspraak kwam er wegens onoverkomelijke dwaling. Met andere woorden: de rechters oordelen dat de beklaagde in de val was gelokt.
De rechters baseerden zich daarbij op een verkiezingsbrief die burgemeester Herman Rollier (CVP) op 1 oktober '94 - naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen - naar alle inwoners van de weekendverblijven in Stekene verstuurde. Wie voor 1 november '92 is ingescheven, wordt niet verontrust voor wat de vaste verblijfsplaats betreft. Dat zal ik blijven verdedigen, schreef de burgemeester. Dergelijke verkiezingsbeloften zijn, in de handen van gewiekste verkavelaars, gesneden koek om kandidaat-kopers over de streep te trekken en ze dus een in een situatie van onoverkomelijke dwaling te lokken.

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van '88 ging burgemeester Willy Strobbe (CVP) van Waasmunster nog een stuk verder In een brief aan de bewoners van het chaletpark Maretak stelt hij vast dat het park was geëvolueerd naar een woonpark. Het park werd in '74 aangelegd en voldeed aan alle ruimtelijke voorschriften. Voor alle optrekken werd een bouwvergunning afgeleverd. Sinds '78, toen de gemeente Waasmunster door de dienst Nationale Zaken werd gedwongen een bewoner vast in te schrijven, evolueerde het park naar een residentiële wijk met zowat 100 permanent verblijvende gezinnen. In
'88 prees burgemeester Strobbe de evolutie, maar hij stak wel een vermanende vinger op: wie er vast kwam wonen, moest eerbied betonen voor het groene karakter van het park.

Toch was het dezelfde burgemeester die in '93 een procedure zou inzetten waarmee (minstens) drie bewoners uit de recreatiegebieden van zijn gemeente naar de rechtbank werden verwezen. Die verschijnen eind december voor de rechtbank. Na de coalitiewissel stopte Strobbes opvolger Eric van Mele (SP) het vervolgingsbeleid. Hij volgde daarmee het voorbeeld van burgemeester Luc de Rijcke (CVP) van het naburige Temse, die het probleem meemaakt in het weekeindverblijfpark Waesmeer. Daar telt men 179 vaste verblijvers in 130 chalets en nog eens 239 vaste bewoners van 354 caravans. In totaal dus 418 personen die wonen waar ze eigenlijk niet mogen. Na de nieuwe wet op de inschrijvingen van 1 november '92 besliste het gemeentebestuur van Temse om systematisch de drie maanden - tijdens dewelke de gemeente een procedure moet starten - te laten verlopen. Dat gold ook voor de caravanbewoners.
Herman Rollier, Willy Strobbe en Luc de Rycke horen allen tot de CVP. Dit toont aan dat zelfs binnen dezelfde ke overtuiging geen vaste regel was te vinden in het beleid rond de recreatiegebieden.

Wat de vaste bewoning van legaal opgetrokken recreatiewoningen betreft, bestaat voor het Waasland geen enkele valabele statistiek, maar volgens een voorzichtige schatting gaat het om verschillende honderden verspreid over vooral Stekene (460-tal ingescheven), Waasmunster (100-tal gezinnen), Temse
(179 personen) en Sint-Pauwels (Sint-Gillis-Waas).

Het verhaal van de weekeindverblijven in het Waasland is nagenoeg hetzelfde als in de Antwerpse Kempen. Zon acht jaar geleden kostte recreatiegrond in bijvoorbeeld Stekene gemiddeld zon 350 frank per vierkante meter. Even klom de prijs naar 1.800 frank, maar die zakte inmiddels naar 800 frank. Een verschil met de prijzen van 2.200 frank die thans in Brecht worden betaald, is te verklaren door het verschil in nutsvoorzieningen en vooral wat de toegangswegen betreft. In vele gevallen deden de verkavelaars niet eens de moeite om de wegen te asfalteren, laat staan op degelijke wijze te verharden.

Frederick vande Velde was zo iemand die in Stekene kwam wonen. Hij kocht een woning met sleutel op de deur van de Wase bouwheer-verkavelaar Werner Verbraecken. Hij verkocht woningen in ruwbouw. Apart kon dan over de afwerking worden onderhandeld. Bouwplannen zag je vooraf niet. De bouwvergunning kregen we pas na de ondertekening van het compromis. Vandaag zou ik het niet meer doen, maar in die tijd hadden velen het volste vertrouwen. Overal zag je zijn naam staan. Dat kon niet anders dan in orde zijn. Toch voel ik mij door hem niet bedrogen. Hij heeft gewoon gebruik gemaakt van een gebrekkige wetgeving, zegt Vande Velde. Lange tijd voerde Stekene een gedoogbeleid, volgens Vande Velde vermoedelijk onder invloed van ex-senator en schepen Prosper Matthijs (SP) die zelf in een recreatiegebied woonde. In februari '92 verschenen plots aan alle gebieden gemeentelijke borden met de vermelding: Verboden woongebied. De jacht was geopend. Plots waren wij illegale inwijkelingen die de bossen kwamen vernietigen en het milieu vervuilen. Vraag het aan de boeren. Dit waren vroeger geen bossen, dit waren ligweiden voor vlas. Pas later heeft men er dennen geplant, hout dat bestemd was voor koolmijnschachten.

Waasland Connection
Werner Verbraecken was niet enkel in Stekene actief; men treft hem zowat in het Waasland en in het bijzonder in Waasmunster. Daar is hij actief in nieuwe verkavelingen op de wijk Bollewijk. Verbraecken werkt meestal samen met Willy Vervaet. Maar de spin in het web is ongetwijfeld Georges Dhollander uit Belsele. Dhollander treft men als aandeelhouder en/of als bestuurder in verscheidene vennootschappen waaronder studiebureaus als NV Stuban en NV Bosman van Marc Bosman. Maar Dhollander heeft via de NV Projectontwikkeling ook zakelijke banden met Paul Koppen, gewezen CVP-schepen van Stekene. De verstrengeling van de belangen van al deze heren is specifiek voor het Waasland. Samen blijken ze verscheidene honderden miljoenen frank omzet te hebben gehaald uit de verkaveling en/of bebouwing van recreatiegronden.

Niets lijkt deze Waasland Connection te kunnen stoppen. Dat blijkt uit volgend verkavelingsdossier. Op 27 november '92, dus kort voor de burgemeester van Waasmunster zijn vervolgingsbeleid opstartte, leverde het studiebureau van Paul Koppen een ontwerp van verkaveling af aan notaris Muller van Waasmunster. Bedoeling was, pal in het bos van de Pattoterij, een verkaveling met 10 percelen door te voeren. In mei '94 diende de NV Vervaet & Verbraecken een offerteaanvraag in voor de nutsvoorzieningen in de verkaveling.

Gronden zijn nog niet verkocht, maar dat lijkt precies de bedoeling. Ook in de naburige verkaveling Bollewijk ligt een dertigtal kavels er al enkele jaren onverkocht bij. Enkel met mondjesmaat laten de verkavelaars nu en dan een stukje grond gaan. Hoewel er nauwelijks wordt verkocht, blijven de verkavelaars tot de laatste graszode recreatiegrond opkopen.

Het is een schoolvoorbeeld van grondspeculatie. In de periode van strak vervolgingsbeleid konden gronden tegen de laagste prijzen worden opgekocht.
De verkavelaars hadden ook wel in de gaten dat de permanente bewoning in de recreatiegebieden nagenoeg onomkeerbaar was geworden en dat een vervolgingsbeleid niet lang kon aanhouden. De winsten die ze aldus zullen maken, zullen enorm zijn. Volgens een realistische schatting zullen gronden die voor vermoedelijk niet eens voor 200 frank zijn gekocht, na enkele jaren makkelijk voor het achtvoudige of zelfs meer van de hand gaan. Van schitterende meerwaarden gesproken...

bron: verschenen in krant De Tijd, 26 oktober 1996

NOV 11

Nieuw decreet: het voorlopige ontwerp...

Hieronder alvast een klein lichtpuntje in een voorlopig decreet dat de wetgeving lijkt om te vormen ten voordele van de overtreders! En bovendien een kader biedt aan een vloed van nieuwe bakstenen verkavelingen in zeldzaam wordende open ruimte en bos in Vlaanderen:
§2. Permanente bewoners zijn ertoe gehouden in te gaan op het eerste aanbod tot herhuisvesting van overheidswege, op straffe van verval van hun woonrecht.
> LEES MEER in de rubriek 'VLAAMS PARLEMENT'...

OKT 26

30 nieuwe weekendhuizen in de Kolshoekstraat

De gemeente Stekene loopt voor op toekomstige beslissingen ivm het probleem van de aanwezigheid van weekendhuizen en permanente bewoning er van. Ze blijven namelijk bouwvergunningen afleveren voor het bouwen van nieuwe weekendhuizen! Ook op plaatsen waar voorheen nooit weekendhuizen stonden springen nieuwe bakstenen huizen als paddestoelen uit de grond. Bossen worden ontgonnen, caravans en houten chalets die gedoogd werden in deze bossen (maar wel degelijk illegaal) maken plaats voor bakstenen huizen...
> LEES MEER in de rubriek 'NIEUWBOUW'...

SEPT 17

'Stekene Verkocht' laat werken stilleggen

persartikel persartikel persartikel

Enkele leden van de actiegroep ‘Stekene Verkocht’ wisten niet wat ze zagen. Ze merkten maandag 15 september op dat men een perceel bos, op recreatiegrond, nabij de Heirweg grotendeels wou kaalkappen. Met zwaar materiaal werden sparren geveld en verschillende containers voerden de boomstronken en wortels weg. Onmiddellijk werden de putten (van de wortels) opgevuld met aarde om de sporen te laten verdwijnen. De alerte leden van de actiegroep ‘Stekene Verkocht’ verwittigden de politie. De komst van de politie veroorzaakte grote zenuwachtigheid bij de uitvoerders van de werken en de verdere kaalkap werd stilgelegd.
Bij navraag in het gemeentehuis bleek dat de eigenaar over geen kapvergunning of bouwvergunning beschikte. ‘Jammer dat we de werken pas na enkele uren opmerkten’ zuchten de leden van de actiegroep, anders hadden we het bos volledig kunnen redden.

De actiegroep ‘Stekene Verkocht’ hoopt dat het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid opneemt en de zaak verder opvolgt...

SEPT 11

Wat iedereen in Stekene weet...

Maar u misschien nog niet? Burgemeesters, grondbezitters, verkavelaars, bouwfirma's,... beloofden en beloven omwille van geldbejag en eigen belang de hemel op aarde aan toekomstige weekendhuiseigenaars.

> LEES MEER in volgende getuigenis...

bron: Verschenen op een internetforum in 2004, schrijver anoniem.
Een dikke vijf jaar geleden kon ik een nagelnieuw weekendhuis (W16..enz ) kopen voor 3 miljoen oude frankskes. Inboedel en tuingerei inbegrepen. Een koopje. Des te meer omdat insiders toen al wisten dat heel die problematiek geregulariseerd zou worden.
Omdat ik twijfelde (’t was toen midden in de storm) zei toenmalig Burgemeester Rollier (CVP) me om te 'happen' en "dat ik het dubbel en dik zou terugverdienen, als domicilie houdt je desnoods een postadres in Antwerpen. Wij sturen naar uw weekendhuis ne polis die komt vragen of je er permanent woont, en dan zeg je gewoon: Nee. Da’s alles. Later betaal je waarschijnlijk een bijdrage om de grond om te zetten naar bouwgrond en aansluitingskosten op het rioleringsnet. (Geciteerd uit het hoofd).
't Ware toen bange tijden voor de niet geïnformeerde weekendhuisjesbewoners, en vele (niet alleen in Stekene) zette hun huisje te koop.
Door met opzet gevoerde desinformatie zakte de prijs van die huizen nog meer. Zeker van degene die (oogluikend toegelaten door gemeentebesturen) buiten hun wettelijke m² gebouwd hadden. (Je weet wel; de veranda werd geïntegreerd in de living, en de carport werd een échte garage.)
De bangeriken hun huisjes werden voor spotprijsjes ingepikt door de haaien die beter wisten. Die haaien zijn zich nadien gaan opwerpen als de verdediger van de mensen die, tegen beter weten in, vasthielden aan hun weekendhuisje.
Wel mevrouw xxx... IK kan me op de borst kloppen dat ik daar niet aan heb meegedaan. De verleiding was er, en ik heb ze weerstaan.
Omdat ik zo nobel ben? Nee! Ook ik ben niet vies van wat geld. Maar ik vond heel dat spel er toch zó over dat ik het niet over mijn hart kreeg om die mensen hun eigendom af te kopen met wat noten. Ik ben nog altijd blij dat ik me niet laten verleiden heb!
In het zog van heel die problematiek waren er ook haaien zoals U – de betere geïnformeerde klasse zoals men placht te zeggen – die met kennis van zaken boerderijtjes opkopen om daarna hun karretje aan te pikken aan de 'trein der sukkelaars'.
Het meest schandalige van heel deze zaak is dat mensen zoals U (en u niet alleen) nadien locomotief spelen om de zogenaamde sukkelaars hun belangen te verdedigen.
U leest het goed. Het gaat hier niet over partijpolitiek. Iedereen zit daar tussen, en iedereen heeft wat veilig te stellen. En nu ik hier toch aan ’t tikken ben. De gemeente Stekene heeft een curiositeit waar zij geen weet van heeft. Eén van de weekendhuizen in de Koestraat staat op een fundering die gewapend is met een deel van de stelleningbuizen die gebruikt werden tijdens de herstellingswerken van de kathedraal van Antwerpen. Dat huisje werd gebouwd en behoort aan een…. Vlaams Blokker.

De Waasland Connection

Zie ook het artikel in de Financieel Economische Tijd van oktober 1996 met als titel: Vakantiehuisjes: de Waasland Connection. De krant beschrijft de ongehoorde en misdadige opzet van een goed georganiseerde groep verkavelaars, die er financieel héél wel bij vaarden. Iedereen kent de namen, en het gedoogbeleid van de Stekense overheid, dat waarschijnlijk te wijten was aan de invloed van een socialistische ex-senator en schepen, om de eenvoudige reden, dat hij zelf ook in een recreatiegebeid woonde. Tot er plots in 1992 overal gemeentelijke borden opdoken waarop stond "verboden woongebied".

SEPT 1

Actiegroep 'Stekene Verkocht' in de pers

 

persartikel

bron: tv-reportage TV OOST en Passe-Partout Sint-Niklaas (september 2008).

AUG 20

Onze reactie op het antwoord van het college

Aan de raadsleden van de gemeente Stekene.

Op de gemeenteraad van 27 mei 2008 plaatste de actiegroep ‘Stekene Verkocht’ drie agendapunten. Met dit schrijven wil de actiegroep reageren op het antwoord van het college. We hopen dat u de nodige aandacht aan ons schrijven zult schenken en blijven ter beschikking voor verdere toelichting.

Agendapunt : meer sociale huurwoningen
In het antwoord van het college vernemen we dat er sinds 1997 een 70 tal sociale woongelegenheden vergund zijn. Dit is een laag cijfer maar we merken een trendbreuk. Er zijn 41 sociale woongelegenheden gepland en heel wat projecten zijn in het vooruitzicht. De actiegroep ‘Stekene Verkocht’ hoopt dat de gemeente Stekene in haar voornemen zal slagen zodat de gemeente aan de ambitieuze richtlijnen m.b.t. sociale woningen van het toekomstig decreet op de ruimtelijke ordening kan beantwoorden.

Agendapunt: verjaring bouwovertredingen in weekendzones voorkomen
In de toelichting van het college krijgen we een overzicht van de verschillende facetten van het handhavingsbeleid m.b.t. bouwovertredingen. Zo geeft het college aan dat er verschillende actoren bij betrokken zijn. In tegenstelling met het vorig agendapunt krijgen we echter geen concreet antwoord op onze vraag. Wil men in de toekomst clusters afbakenen voor zone voor recreatief verblijf maar met bouwbeperkingen dan moet men nu reeds scherp toezien dat de bouwovertredingen niet verjaren. Dit op basis van de stedenbouwkundige verordening van 8 juli 2005. Indien dit niet gebeurt krijgt men in de toekomstige clusters voor recreatief verblijf met bouwbeperkingen reeds verjaarde bouwovertredingen. Het college geeft aan dat de opsporingsbevoegdheid bij de politie en gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs berust. In welke mate deze opsporingsbevoegdheid van de politie effectief wordt ingevuld m.b.t. deze materie is in het antwoord niet verder uitgewerkt. Hoeveel processen verbaal heeft de politie op eigen initiatief opgesteld?

Agendapunt : bestemming van weekendgronden
Met voldoening vernemen we dat geen planologische oplossingen zullen geboden worden aan illegale weekendverblijven. In het antwoord van het college lezen we dat de ontwikkelingsmogelijkheden voor geïsoleerde weekendverblijven (ongeveer 7 %) beperkt zijn. Hier wil men het ‘uitdovend gebruiksrecht’ invoeren. Stekene Verkocht kan zich achter deze visie scharen De actiegroep verschilt echter duidelijk van mening met het college in haar visie m.b.t. de toekomst van de ‘legale’ weekendverblijven in clusters. De gemeente schuift hier vier mogelijkheden naar voor: zone voor wonen, zone voor recreatief verblijf, zonevreemdheid en zone voor camping of bungalowpark. Uit het antwoord kunnen we afleiden dat vele clusters een zone voor recreatief verblijf worden waar bouwbeperkingen gelden. Enkel de bestaande weekendverblijven mogen hun huidige volume behouden. Maar in de zone voor recreatief verblijf wil men permanent verblijf toestaan.. De actiegroep ‘Stekene Verkocht’ verzet zich tegen een bestemmingswijziging van weekendzone naar woongebied of zone voor recreatief verblijf waar permanent verblijf mogelijk is. Het verbaast de actiegroep dat er bij het college geen sprake is van zones voor recreatief verblijf maar waar geen permanent verblijf mogelijk is. Nochtans biedt de minister deze mogelijkheid. Dit betekent dat volgens de visie van het college ongeveer 91 % van de weekendverblijven in de toekomst permanent mogen bewoond worden. Om het probleem van de permanente bewoning op te lossen past men gewoon de wet aan de overtreder aan. Dit is een kaakslag voor de brave burger die een legale maar veel duurdere bouwgrond kocht in Stekene. Als men permanent mag wonen in recreatieve zones, worden deze zones in feite echte woonzones. De percelen worden kleiner, de natuur komt verder onder druk te staan en de bewoners zullen langzaam het huis aan hun woonbehoefte aanpassen. Een terras erbij, wat later een garage,…. Een handhavingsbeleid zal zeer moeilijk worden De immo sector anticipeert aan deze ontwikkeling en vraagt algauw 150..0000 euro voor een weekendhuisje. Een onmogelijk bedrag voor een koper die dit weekendhuisje enkel in het weekend wenst te gebruiken.. Hieruit blijkt dat door deze plannen er in de praktijk geen verschil meer is tussen een gewoon woonhuis en een weekendverblijf. Ook het beeld van de kansarme weekendbewoner behoort hierdoor weldra tot het verleden.

In de verschillende antwoorden merkt ‘Stekene Verkocht’ op dat het college ingaat op de problematiek van de permanente weekendbewoners die zich in de gemeente willen inschrijven. Maar wat doet de gemeente met de vele permanente weekendbewoners die buiten de gemeente een domicilie hebben? Ook hier beschikt de gemeente over voldoende instrumenten om in te grijpen maar nergens wordt dit uitgewerkt in de antwoorden van het college.

Met vriendelijke groeten,
De actiegroep ‘Stekene Verkocht’.

Juni 23

Nieuwe weekendverblijven vlak bij Stiltegebied

Stekene Verkocht in de krant (Het Nieuwsblad, 24 juni 2008)
Stekene Verkocht verscheen in de krant ivm de nieuwe verkaveling vr weekendverblijven aan de Heimeersstraat. Dit artikel kan ook online bekeken worden (>lees dit artikel...)

In de Heimeersstraat dat grenst aan het Stiltegebied is onlangs een bos gekapt om wegen en nutsvoorzieningen aan te leggen tvv een totaal NIEUWE! verkaveling weekendhuizen. Open groene ruimte en bos wordt ontgonnen om nog meer weekendhuizen te bouwen. Dit terwijl men al problemen genoeg heeft met het grote aantal weekendhuizen (+1200 in Stekene alleen al). Stekene Verkocht is tegen de komst van nieuwe weekendverblijven! en blijft erbij dat permanente bewoning in weekendhuizen onrechtvaardig is naar de rest van onze samenleving. De fiscus wordt ermee ontdoken, de omgeving ondergaat grote schade. De weinige open groene ruimte die we nog hebben verstedelijkt zo nog sneller. Het zeldzaam wordend groene landelijke karakter van de gemeente wordt hiermee aangetast.
De gemeente trekt ook hier weer haar paraplu open met de mededeling dat alle vergunningen in orde zijn. De verklaring dat elk stuk grond minstens 1000 m² is en zo de versnippering en ontbossing tegengaat getuigt van weinig visie en inzicht. Men staat er niet bij stil dat hierop ook nog gebouwd gaat worden. Eénmaal elk weekendhuis er staat zullen de overblijvende bomen op 2 handen te tellen zijn. Hoe landelijk Stekene dus ook hier wel heel snel verstedelijkt (en dit pal naast een Stiltegebied dan nog wel!). Binnenkort kan je met eigen ogen gaan zien wat het resultaat zal zijn in deze bebouwde verkaveling. Bekijk alvast de foto's.

Juni 2

'Stekene Verkocht' op de gemeenteraad

'Stekene verkocht' op de gemeenteraad van 27 mei 2008 ...
Met 350 verzoekschriften plaatste ‘Stekene verkocht’ drie agendapunten op de gemeenteraad Het was duidelijk merkbaar dat het schepencollege niet goed wist hoe hiermee om te springen en de teugels strak wilde aanhouden. In die poging is het jammer dat de voorzitter van de gemeenteraad geen stemming liet plaatsvinden over de ingediende agendapunten, maar enkel het antwoord van het schepencollege ter stemming voorlegde. Steken Verkocht zal nagaan of dit juridisch kan.

Dank zij het initiatief van Stekene Verkocht werd er voor het eerst in lange tijd een "debat" op de gemeenteraad gevoerd rond een visie m.b.t. de problematiek. Het gemeentebestuur volgt de gouverneur in zijn plannen. Volgens de laatste berichten zal de hogere overheid vooral opteren voor een ‘planologische oplossing’ (dit impliceert een bestemmingswijziging). Het uitdovend woonrecht zal men pas gebruiken indien geen andere oplossing voorhanden is. Enkel bij een bestemmingswijziging van recreatiezone naar woonzone stelt het gemeentebestuur twee voorwaarden. Er moet een meerwaarde betaald worden en het mag geen invloed hebben op de qouta. Met andere woorden: er moeten evenveel bouwgronden beschikbaar blijven. Technisch gezien kan het nog een poosje duren voor dat de gemeente hier zekerheid rond krijgt. Binnen het kader van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan kan men momenteel geen meerwaarde heffen. Het is wachten op het nieuwe decreet voor ruimtelijke ordening. Stekene Verkocht vreest dat er nu een signaal gegeven is dat recreatiezone gelijk zal staan met woonzone. Met het gevolg dat de men hier zal aan anticiperen. Nog meer permanente bewoning, nog meer ‘weekendhuizen’ die als paddestoelen uit de grond rijzen.

Voor alle duidelijkheid: de illegale weekendhuisjes (vnl. in kwetsbaar gebied) zullen het moeilijker krijgen en dit is een positief gegeven. In die context valt er te vrezen dat men weinig zal doen om de verjaring van bouwovertredingen te voorkomen. Waarom proces verbaal. opstellen bij te grote weekendhuisjes (overtreding op de stedenbouwkundige bepalingen) als het toch bouwzone zal worden? In het antwoord van het schepencollege werd de nadruk gelegd op het preventief goed informeren van de burger. Als er een klacht is zal de gemeente p.v. opstellen maar daarna kent het dossier zijn eigen juridisch verloop. Stelt het gemeentebestuur geen systematisch onderzoek in naar bouwovertredingen om verjaring te voorkomen, ze reageert wel systematisch als bewoners van weekendverblijven zich komen inschrijven in het bevolkingsregister. Hier stelt de gemeente automatisch een proces verbaal op.
Tenslotte gaf het gemeentebestuur aan dat ze heel wat plannen heeft om in de toekomst meer sociale woningen te realiseren.  Prachtig, en als dit zo is, begrijpt de actiegroep niet waarom ze het agendapunt van de actiegroep niet ter stemming voorlegde. 
/verslag: STEKENE VERKOCHT

Mei 29

Actiegroep 'Stekene Verkocht' in de pers

 

persartikel persartikel persartikel

bron: GVA, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws en tv-reportage TV OOST (klik op de afbeeldingen voor meer).

Mei 3

'Stekene Verkocht' in de pers


persartikel

bron: In de weekendeditie van 'Het Laatste Nieuws'

Mei 27

'Stekene Verkocht' op de gemeenteraad

Persmededeling – Uitnodiging gemeenteraad
Primeur voor het Waasland:  Stekense burgers plaatsen drie agendapunten op de gemeenteraad
De pluralistische actiegroep Stekene Verkocht plaatst rechtstreeks drie agendapunten op de gemeenteraad van dinsdag 27 mei 2008 te Stekene.
Hiervoor zamelde ze vlot 345 verzoekschriften in en bewijst de actiegroep dat burgers, een waanzinnig uit de hand gelopen en ongemoeid gelaten dossier kunnen counteren.

Aanleiding voor deze actie is nl. de situatie van het permanent bewonen in de weekendverblijven en de plannen van de provinciegouverneur om deze situatie ‘te regulariseren’.
Deze situatie creëert grote onrust bij de Stekense bevolking.

De gemeente Stekene telt maar liefst 1.200 weekendverblijven, hun aantal neemt toe maand na maand door het op elke gemeenteraad goedkeuren van nieuwe ‘recreatiekavels’.
Met deze actie wil Stekene Verkocht alvast volgende zaken behandeld zien door de gemeenteraad:

 1. De actiegroep hoopt dat het gemeentebestuur een duidelijk signaal geeft door te stellen dat de bestemming van recreatiezones ongewijzigd zal blijven en het permanent wonen geen blijvend recht is. Binnen dit duidelijk kader is het mogelijk om humane oplossingen te vinden voor de permanente bewoning.
 2. In een tweede agendapunt vraagt Stekene Verkocht om te voorkomen dat bouwovertredingen in recreatie zones verjaren. Weekendhuizen hebben een maximaal toegestane grootte van 80 m2 en een maximale toegestane volume van 240 m3. Vermits er planologische ‘oplossingen’ circuleren (recreatiezone kan bouwzone worden), bestaat het gevaar dat men niet optreedt. Na vijf jaar is er echter een verjaring van de bouwovertreding. Ongeacht de bestemming.die men dan vastlegt zit men voor een voldongen feit. Vandaar dat de actiegroep aan het gemeentebestuur vraagt welke stappen deze onderneemt om deze verjaring te voorkomen.
 3. In een derde agendapunt vraagt de actiegroep aandacht voor het sociale luik. In een eerste fase waren het vooral kansarmen die in weekendhuisjes introkken. De actiegroep pleit voor voldoende sociale huurwoningen zodat deze mensen niet verplicht in de illegaliteit moeten blijven wonen

Stekene Verkocht wil voor eens en altijd duidelijkheid, een historische mijlpaal in de beslissingen rond de weekendverblijven.

Overheden moeten eindelijk kleur bekennen in tientallen jaren aanslepende probleemdossier.

‘Stekene, oase van groen en rust’
In het samenwerkingsverband tussen het gemeentebestuur van Stekene en de provincie Oost- Vlaanderen circuleren plannen om de bestemming van clusters van weekendverblijven te wijzigen van recreatiezone naar bouwzone (of aanverwante). In andere clusters zal het permanent wonen een blijvend recht worden.
Stekene Verkocht vreest dat zo het landelijk karakter van Stekene een zware slag toebedeeld krijgt. De percelen worden kleiner, bomen en bossen verdwijnen.
De recreant die een weekendhuisje kocht om te genieten van een oase van rust en groen zal wakker worden in een woonverkaveling.
De overtreder wordt beloond?
Bij de Stekense bevolking leeft er een sterke verontwaardiging dat men zo de overtreder zal belonen. Zelfs bij het betalen van een meerwaarde, wat momenteel bij een Provinciale Ruimtelijk Uitvoeringsplan niet kan, doet men gouden zaken. Dit terwijl de brave burger zich diep in de schulden zet om een legale en vaak minder mooie bouwgrond of woning aan te schaffen.
Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan veranderen om zo de overtreders in orde te stellen is pervers en brengt rechtsonzekerheid teweeg.
Intussen anticiperen makelaars op de mogelijke regularisatie en vragen voor een eenvoudig weekendhuis al vlug 150.000 euro. Deze prijs veronderstelt dat men er permanent woont.
Debat
Stekene Verkocht hoopt dat met dit debat in de gemeenteraad het gemeentebestuur eindelijk kleur bekent zodat de burgers weten welk standpunt de gemeente inneemt in het overleg met de provinciegouverneur.
Vanuit democratisch oogpunt is het belangrijk om tijdig dit debat aan te gaan rond de grote krijtlijnen en visievorming m.b.t. deze problematiek.
In dit opzicht vindt de actiegroep het vreemd dat de principiële optie om een samenwerkingsverband aan te gaan met de provincie niet eens ter sprake kwam in de gemeenteraad. Nochtans heeft deze beslissing verregaande gevolgen. In een proces van communicatieve planning moet men tijdig het debat aangaan. Eenmaal het voorontwerp op tafel ligt, kunnen de verschillende maatschappelijke geledingen nog advies uitbrengen, maar fundamentele wijzigingen zijn dan niet meer mogelijk.
Kleur bekennen
Niet alleen de gemeente Stekene maar ook de hogere overheden –provincie en Vlaamse Gemeenschap- moeten eindelijk kleur bekennen in dit pilootdossier dat een precedent kan scheppen voor andere soortgelijke problematieken in Vlaanderen.

PRAKTISCHE INFO
Indien u informatie wenst over deze actie of over 'Stekene Verkocht', dan kan u contact opnemen via e-mail: info@stekeneverkocht.be of met Johan Weyn gsm: 0486 24 42 59
Op onze website www.stekeneverkocht.be kan u ook terecht voor bijkomende informatie (misleidende advertenties, foto’s, wetteksten, …)
We nodigen u uit om aanwezig te zijn op de gemeenteraad van dinsdag 27 mei om 20 u. in de raadzaal van het gemeentehuis.ACTUEEL

15 okt '20 recent toegevoegd
"Vol is vol": Groen wil dat gemeente bouw van weekendhuisjes stopt - Groen roept Bekafbos uit tot erfgoed

> lees hiernaast


12 mei '20
Permanente bewoning van weekendverblijven. Eindrapport traject Stekene door SAMENLEVINGSOPBOUW OOST-VLAANDEREN

> lees hiernaast


4 apr '19
OVERZICHT Handhavingsinstrumenten bij permanente bewoning weekendverblijven

> lees hiernaast


10 jan '18
Raad van State schorst PRUP!

> lees hiernaast


09 mei '17
Raad van State schorst PRUP!

> lees hiernaast


23 februari '16
Vlaamse overheid stapt naar raad van state!

> lees hiernaast


23 januari '16
PRUP fase 2 GESCHORST !!!

> lees hiernaast


25 maart '15
PRUP 'Reconversie weekendverblijven Stekene fase 2'

> lees hiernaast


2 okt '13
PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

> lees hiernaast


11 juli '13
Nieuwe verkavelingsaanvraag weekendhuizen Heimeersstraat!

> lees hiernaast


11 feb '13
Betere informatie over weekendverblijven

> lees hiernaast


30 okt '12
PERSMEDEDELING

> lees hiernaast


18 juli '12
PERSMEDEDELING

> lees hiernaast


31 mei '12
PERSMEDEDELING

> lees hiernaast


25 mei '12
visietekst provincie mei 2012

> lees hiernaast


28 jan '12
PERSMEDEDELING

> lees hiernaast


4 aug '11
PERSMEDEDELING

> lees hiernaast


12 feb '11
PERSMEDEDELING

> lees hiernaast


1 juni '10
Nieuwe aanpak permanente bewoning

> lees hiernaast


15 april '10
Parlementaire vraag en antwoord v/d minister

> lees meer


24 jan '10
PERSMEDEDELING

> lees hiernaast


28 nov '09
PERSMEDEDELING

> lees hiernaast


27 nov '09
PROVINCIE VISIETEKST

> lees hiernaast (met PDF, 84 pagina's)


juli '09
Nieuw decreet ruimtelijke ordening

> lees hiernaast

10 maart '09
PERSMEDEDELING
Meer nieuwbouw weekendverblijven dan woningen te Stekene!

> lees hiernaast

1 maart '09
ILLEGALE BOSKAP
In 't Riet

> lees hiernaast

20 jan '09
PERSMEDEDELING
Fenomenale hoge prijzen voor bosgrond

> lees hiernaast

5 dec '08
Stekene Verkocht in 't Vlaams Parlement
> lees meer...

4 dec '08
't Groene Waasland 'Stekene Verkocht' in tijdschrift: 't Groene Waasland
lees het artikel in hun novembernummer

12 november '08
Vakantiehuisjes: de Waasland Connection...
bron: De Tijd (1996), lees hiernaast.

24 september '08 persartikel
bron: Passe-Partout

20 september '08 persartikel
bron: Het Laatste Nieuws (weekendeditie)

10 september '08
Gemeentebestuur kiest voor regularisatie! Maar verloochent dit... Huichelarij ten top, oordeel zelf:
De reportage op TV Oost...
video

27 mei '08
Burgers zetten weekendverblijven op agenda gemeenteraad...
UPDATE 16 mei
De reportage op TV Oost...
video


illegaal weekendhuis
foto: recent illegaal gebouwde weekendwoning te Stekene

lancering Stekene Verkocht?
in de media: